6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Janowska - Żaboklicka"

Rysunek planu (tiff, 92 MB)

Uchwała R. M. Nr LIV/855/2002 z 26.09.2002 r.  (doc, 61 kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 280 poz. 7321