4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Ogińskich-Starowiejska " w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLIV/633/2009 z 10.07.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 140 poz. 4242
z 4.09.2009r.

rysunek planu (pdf, 72 MB)