38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach.

Uchwała R. M. Nr XX/241/2016 z 31 maja 2016

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r.
poz. 5374

rysunek planu (pdf, 8 MB)