38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 8MB)

Uchwała R. M. Nr XX/241/2016 z 31 maja 2016 (zip, 8,41MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r.
poz. 5374