Niżej przedstawione procedury wyjaśniają sposób załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Siedlce.

Procedury zostały uszeregowane według spraw załatwianych przez poszczególne wydziały Urzędu oraz według haseł tematycznych. Zawierają informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia danej sprawy, opłat, miejsca złożenia i odbioru dokumentów oraz terminów.

Do procedur, są załączone wzory wniosków, które można wypełnić, wydrukować a następnie złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

wg Wydziałów

wg Haseł

 • Alkohol
 • Akta stanu cywilnego
 • Budowy i remonty
 • Dane osobowe
 • Domena internetowa
 • Dowody osobiste
 • Drogi
 • Działalność gospodarcza
 • Informacja publiczna
 • Ewidencja gruntów i nieruchomości
 • Geodezja
 • Gospodarka odpadami
 • Grunty rolne
 • Licencje, zezwolenia
 • Małżeństwa, urodzenia, zgony
 • Meldunki
 • Nieruchomości
 • Ochrona środowiska
 • Opłata skarbowa
 • Petycje
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawa jazdy
 • Rejestracja pojazdów
 • Sprawy mieszkaniowe
 • Strefa płatnego parkowania
 • Świadczenia rodzinne
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
 • Wybory
Filtruj   filtruję... | wyczyść filtr

Gabinet Prezydenta


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.117.114 Wydanie zgody na objęcie wydarzenia honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce lub udziału w komitecie honorowym (pdf, 68kB) Licencje, zezwolenia KI.117.114.F01 (pdf, 95kB)

Wydział Edukacji


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.04.105

Wniosek - zgłoszenie wpis do ewidencji-szkół i placówek niepublicznych (pdf, 153kB)

Zakładanie szkół i placówek niepublicznych KI.04.105.F01 (pdf, 151kB)
KI.04.116.F02 (pdf, 145kB)
KI.04.117.F03 (pdf, 164kB)
KI.04.117.F04 (doc, 41,5kB)
KI.04.117.F05 (pdf, 164kB)
KI.05.105 Udzielenie dotacji budżetowej na-prowadzenie szkoły lub placówki-niepubliczne (pdf, 71,3kB) Zakładanie szkół i placówek niepublicznych KI.05.105.F01 (pdf, 170kB)

KI.06.114 Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetowej na prowadzenie publicznej lub niepublicznej-szkoły lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów (pdf, 74,2kB) Zakładanie szkół i placówek niepublicznych KI.06.114.F01 (pdf, 167kB)
KI.06.114.F02 (pdf, 117kB)
KI.06.114.F03 (pdf, 151kB)
KI.07.105 Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (pdf, 20 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (pdf, 300kB)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy (pdf, 350 kB)


Świadczenia rodzinne Wniosek o przyznanie zasilku szkolnego (pdf, 139kB)

Wydział Finansowy


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.03.114 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków lokalnych (pdf, 33,7kB) Podatki i opłaty lokalne KI.03.114.F01 (pdf, 77kB)
KI.08.105 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (pdf, 49,5kB) Podatki i opłaty lokalne Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pdf, 179kB)

ZIN-1 (pdf, 71,2kB)
ZIN-2 (pdf, 62,7kB)
ZIN-3 (pdf, 80,2kB)
KI.09.105 Podatek od nieruchomości - osoby prawne (pdf, 35,6kB) Podatki i opłaty lokalne DN-1 (pdf, 190kB)
ZDN-1 (pdf, 82,1kB)
ZDN-2 (pdf, 69,3kB)
KI.10.105 Podatek rolny - osoby fizyczne (pdf, 91,8kB) Podatki i opłaty lokalne Informacja o gruntach (pdf, 159kB)
ZIR-1 (pdf, 63,7kB)
ZIR-2 (pdf, 69,1kB)
ZIR-3 (pdf, 66,7kB)
KI.11.105 Podatek rolny - osoby prawne (pdf, 36,2kB) Podatki i opłaty lokalne Deklaracja na podatek rolny (pdf, 177kB)
ZDR-1 (pdf, 84,1kB)
ZDR-2 (pdf, 67,5kB)
KI.12.105 Podatek od środków transportowych (pdf, 51,2kB) Podatki i opłaty lokalne Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf, 169kB)

DT-1A (pdf, 519kB)
PTZ-1 (pdf, 573kB)
PTO-1 (pdf, 260kB)
KI.13.105 Podatek leśny - osoby fizyczne (pdf, 35,6kB) Podatki i opłaty lokalne Informacja o lasach (pdf, 260kB)
ZIL-1 (pdf, 63,6kB)
ZIL-2 (pdf, 58,3kB)
ZIL-3 (pdf, 66,7kB)
KI.14.105 Podatek leśny - osoby prawne (pdf, 34,8kB) Podatki i opłaty lokalne Deklaracja na podatek leśny (pdf, 109kB)
ZDL-1 (pdf, 63,1kB)
ZDL-2 (pdf, 58,5kB)
KI.15.105 Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków lokalnych (pdf, 34,6kB) Podatki i opłaty lokalne KI.15.105.F01 (pdf, 275kB)
KI.16.105 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (pdf, 33,9kB) Grunty rolne KI.16.105.F01 (pdf, 47,4kB)
KI.111.108 Zwrot opłaty skarbowej (pdf, 35,2kB) Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
KI.111.108-F01 (pdf, 75,0kB)KI.68.123 Wniosek o wydanie karty typu zw dla dla osób objętych zerową stawką opłaty parkingowej Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
KI.68.123.F01 (pdf, 86,4kB)
KI.122.112 Wydanie abonamentu parkingowego typu Z dla osoby zatrudnionej w SPP (pdf, 73,3kB) Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
KI.122.112.F01 (pdf, 103kB)
KI.123.112 Wydanie karty typu N dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych (pdf, 70,5kB)  Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
KI.123.112.F01 (pdf, 103kB)

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.02.110 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania /części/ obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf, 78,9kB) Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
KI.02.110.F01 (pdf, 146kB)
KI.17.115 Pozwolenie na budowę (pdf, 118kB) Budowy i remonty Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 (pdf, 283kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie| na budowę lub rozbiórkę. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pdf, 64,4kB)

KI.17A.115 Pozwolenie na rozbiórkę (pdf, 93,4kB) Budowy i remonty Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) (pdf, 182kB)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie| na budowę lub rozbiórkę. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pdf, 64,4kB)
KI.17B.115 Wydanie dziennika budowy (pdf, 88,7kB) Budowy i remonty KI.17B.115.F01 (pdf, 82,6kB)
KI.17C.121 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Budowy i remonty Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) (pdf, 317kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)
KI.17D.121 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Budowy i remonty Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) (pdf, 285kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) .pdf, 581kB)
KI.18.105 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego) (pdf, 103kB) Budowy i remonty Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (pdf, 292kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

KI.18A.105 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego (pdf, 91,9kB) Budowy i remonty Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) (pdf, 263kB)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. zgłoszenia  budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pdf, 64,4 KB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

KI.18B.121 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) (pdf, 281kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

KI.19.105 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (pdf, 90,6kB) Budowy i remonty Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) (pdf, 325kB)

KI.20.105 Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (pdf, 90,4kB) Budowy i remonty Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) (pdf, 300kB)

KI.20A.121 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Budowy i remonty Wniosek o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10) (pdf, 340kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)

KI.21.105 Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego (pdf, 78,7kB) Budowy i remonty Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) (pdf, 304kB)
KI.22.121 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Budowy i remonty Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) (pdf, 290kB)
KI.23.105 Zaświadczenie o samodzielności lokali (pdf, 83,3kB) Budowy i remonty
Sprawy mieszkaniowe
KI.23.105.F01 (pdf, 100kB)
KI.24.122 Decyzja o warunkach zabudowy /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pdf, 91,0kB) Budowy i remonty KI.24.124.F01 (pdf, 380kB)
KI.25.105 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf, 80,7kB) Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
KI.25.105.F01 (pdf, 136kB)
KI.26.119 Zaświadczenie potwierdzające fakt obowiązującego lub fakt braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf, 22kB) Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
KI.26.119.F01 (pdf, 142kB)
KI.27.105 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (pdf, 78,0kB) Budowy i remonty KI.27.105.F01 (pdf, 127kB)
KI.40.121 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
Budowy i remonty

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) (pdf, 180kB) 
KI.105.106 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (pdf, 83,5kB) Zagospodarowanie przestrzenne KI.105.106.F01 (pdf, 135kB)
KI.108.106 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce (pdf, 93,0kB) Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
KI.108.106.F01 (pdf, 133kB)
KI.17-20,
21-105.F01
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (pdf, 581kB)
KI.133.114.F01 Wniosek uzupełnienie sprawy (pdf, 85,3kB) Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne

Wydział Spraw Obywatelskich


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.30.105 Wydanie dowodu osobistego (pdf, 126kB)
Dowody osobiste
KI.31.105 Zgłoszenie pobytu stałego (pdf, 118kB) Meldunki Zgłoszenie pobytu stałego (pdf, 427kB)
KI.32.115 Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf, 105kB) Meldunki Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf, 412kB)
KI.33.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (pdf, 117kB) Meldunki Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf, 427kB)
KI.34.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego (pdf, 118kB) Meldunki Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf, 340kB)
KI.35.119 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (pdf, 103kB) Dane osobowe
Meldunki
KI.35.119.F01 (pdf, 244kB)
KI.35A.115 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych (pdf, 119kB)

Dane osobowe
Meldunki
KI.35a.115.F01 (pdf, 83,5kB)
KI.35B.115 Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf, 104kB) Dane osobowe
Meldunki
KI.35b.115.F01 (pdf, 94,4kB)
KI.36.115 Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (pdf, 82,5kB) Meldunki KI.36.115.F01 (pdf, 61,2kB)
KI.37.112 CEIDG 1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (pdf, 68,8kB) Działalność gospodarcza link
KI.39.105 Zaświadczenie o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (pdf, 75,5kB) Działalność gospodarcza KI.39.105.F01 (pdf, 105kB)
KI.41.105 Duplikat zaświadczenia o wpisie/Decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (pdf, 75,7kB) Działalność gospodarcza KI.41.105.F01 (pdf, 87,6kB)
KI.42.105 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf, 86,2kB) Licencje, zezwolenia KI.42.105.F01 (pdf,116kB)
KI.42A.118 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf, 84,3kB) Licencje, zezwolenia KI.42A.118.F01 (pdf, 84,3kB)
KI.42B.118 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (pdf, 79,4kB) Licencje, zezwolenia KI.42B.118.F01 (pdf, 116kB)
KI.44.113 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (pdf, 81,9kB) Licencje, zezwolenia KI.44.113.F01 (pdf, 187kB)
KI.45.113 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (pdf, 98,1kB) Licencje, zezwolenia KI.45.113.F01 (pdf, 88kB)
KI.46.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf, 93,8kB) Licencje, zezwolenia KI.46.113.F01 (pdf, 188kB)
KI.47.113 Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne (pdf, 86,2kB) Licencje, zezwolenia KI.47.113.F01 (pdf, 230kB)
KI.48.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym .pdf, 81,8kB) Licencje, zezwolenia KI.48.105.F01 (pdf, 179kB)
KI.49.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (pdf, 81,8kB) Licencje, zezwolenia KI.49.105.F01 (pdf, 178kB)
KI.50.113 Aktualizacja danych w zakresie wykonywania transportu drogowego (pdf, 81,9kB) Licencje, zezwolenia KI.50.113.F01 (pdf, 203kB)
KI.51.105 Zgłoszenie zrzeczenia się licencji (pdf, 69,2kB) Licencje, zezwolenia KI.51.105.F01 (pdf, 93,4kB)
KI.52.105 Wydanie prawa jazdy (pdf, 130kB)
Prawa jazdy KI.52/53.105.F01 (pdf, 1562kB)
KI.53.105 Wymiana prawa jazdy (pdf, 130kB)
Prawa jazdy KI.52/53.105.F01 (pdf, 1562kB)
KI.54.105 Rejestracja pojazdu - Czasową rejestrację, wyrejestrowanie - Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu (pdf, 154kB) Rejestracja pojazdów KI.54.105.F01 (pdf, 152kB)
KI.55.122 Wymiana / wydanie wtórnika
Rejestracja pojazdów KI.55.122.F01 (pdf, 135kB)
KI.57.105 Zmiana w opisie pojazdu (pdf, 86,4kB) Rejestracja pojazdów KI.57.105.F01 (pdf, 59,7kB)
KI.59.105 Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję (pdf, 71,8kB) Rejestracja pojazdów KI.59.105.F01 (pdf, 88,8kB)
KI.60.105 Nadanie nowego numeru identyfikacyjnego (pdf, 89,7kB) Rejestracja pojazdów KI.60.105.F01 (pdf, 59,7kB)
KI.61.105 Wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (pdf, 87,7kB) Rejestracja pojazdów KI.61.105.F01 (pdf, 75,8kB)
KI.62.105 Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (pdf, 73,4kB) Rejestracja pojazdów KI.62.105.F01 (pdf, 64,7kB)
KI.63.105 Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (pdf, 73,8kB) Rejestracja pojazdów KI.63.105.F01 (pdf, 79,4kB)
KI.64.105 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (pdf, 94,4kB) Rejestracja pojazdów KI.64.105.F01 (pdf, 79,1kB)
KI.110.108 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (pdf, 68,2kB)

Alkohol KI.110.108.F01 (pdf, 114kB)

kalkulator do ustalenia wysokości opłat:
zezwolenie roczne (xls, 31kB)


KI.113.123 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (pdf, 95kB)
Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia
KI.113.123.F01 (pdf,410kB)
KI.114.111 Wymiana prawa jazdy. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej (pdf, 135kB)
Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia

KI.124.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały (pdf, 134kB) Meldunki KI.124.115.F01 (pdf, 179kB)
KI.125.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (pdf, 119kB) Meldunki KI.125.113.F01 (pdf, 164kB)
KI.126.115 Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf, 125kB) Meldunki

KI.126.115.F01 (pdf, 242kB)
KI.126.115.F02 (pdf, 339kB)

KI.129.113 Wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (pdf, 87,5kB)
Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia
KI.129.113.F01 (pdf, 78,0kB)
KI.130.115 Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (pdf, 85,8kB) Dane osobowe KI.130.115.F01 (pdf, 72,9kB)
KI.131.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (pdf, 82,4kB) Licencje, zezwolenia KI.131.113.F01 (pdf, 188kB)
KI.136.115
Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych w rejestrze dowodów osobistych (pdf, 76,7kB) Dane osobowe KI.136.115.F01 (pdf, 71,6kB)
KI.137.115 Wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu (pdf, 86kB) Meldunki KI.137.115.F01 (pdf, 77,0kB)
KI.139.115 Wpisanie do rejestru wyborców (pdf, 81,8kB) Dane osobowe
Wybory
KI.139.115.F01 (pdf, 300kB)
KI.143.116 Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (pdf, 101kB) Licencje, zezwolenia KI.143.116.F01 (pdf, 199kB)

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych


Karta informacyjna Hasło wniosek

Wniosek o wydanie karty programu "Senior 65+" (pdf, 98,7kB)

KI.112.114 Przyznanie karty dużej rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (program rządowy) (pdf, 109kB)
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny-lub wydanie duplikatu Karty Dużej-Rodziny (pdf, 99,5kB)

Oświadczenie o planowanym terminie-ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (pdf, 104kB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (pdf, 99,6kB)

Informacja o osobach, które będą mogły-wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (pdf, 114kB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pdf, 78,2kB)
KI.116.110 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej (pdf, 92,3kB) Licencje, zezwolenia KI.116.110.F01 (pdf, 269kB)
KI.149.120 Wniosek o podjęcie działa wobec osoby nadużywającej alkoholu (pdf, 83,2kB)
Alkohol KI.149.120.F01 (pdf, 133kB)

Wydział Gospodarki Komunalnej


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.43.112 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (pdf, 86,1kB) Licencje, zezwolenia
Ochrona Środowiska

KI.65.105 Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (pdf, 85,6kB) Licencje, zezwolenia KI.65.105.F01 (pdf, 103kB)
KI.67.121  Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy (pdf, 87,7kB)
Sprawy mieszkaniowe KI.67.121.F01 (pdf, 207kB)
KI.77.121 Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu / najmu na czas nieoznaczony lub ponowne wstąpienie w stosunek najmu (pdf, 102kB) Sprawy mieszkaniowe KI.77.121.F01 (pdf, 162kB)
KI.77.121.F05 (pdf, 55,7kB)
KI.79.105 Wydanie karty wędkarskiej (pdf, 80,0kB) Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
KI.79.105.F01 (pdf, 104kB)
KI.81.105 Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (pdf, 78,5kB) Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia

KI.82.105 Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów (pdf, 94,0kB) Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
KI.82.105.F01 (pdf, 184kB)
KI.82.115.F02 (pdf, 108kB)
KI.82.118.F03 (pdf, 74,4kB)
KI.82.118.F04 (pdf, 72,6kB)
KI.82A.117 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (pdf, 90,3kB)

Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
KI.82A.117.F01 (pdf, 104kB)
KI.82B.118 Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów oraz udzielenie w ten sposób pomocy de minimis dla przedsiębiorcy (pdf, 86,7kB)

Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia

KI.82B.118.F01 (pdf, 129kB)

Załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się-o pomoc de minimis (pdf, 200kB)

Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 98,9kB)


Załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymaniu-pomocy de minimis (pdf, 96,3kB)

Załącznik nr 4 - Arkusz do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc de minimis (pdf, 163kB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z ubieganiem się o ulgę jako podmiot wnioskujący o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 130kB)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku-obowiązku skladania sprawozdana (pdf, 68,0kB)

KI.83.113 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (pdf, 113kB) Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
KI.83.113.F01 (pdf, 114kB)
KI.84.113 Zezwolenie na zbieranie odpadów (pdf, 112kB) Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
KI.84.113.F01 (pdf, 114kB)
KI.85.112 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pdf, 85,2kB) Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
KI.85.112.F01 (pdf, 111kB)
KI.86.105 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pdf, 118kB) Ochrona środowiska KI.86.105.F01 (pdf, 129kB)
KI.86.118.F02 (pdf, 93,9kB)
KI.87.123   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (pdf, 86,5kB) Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
KI.87.123.F01 (pdf, 105kB)
KI.115.110 Zgłoszenie do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (pdf, 86,1kB) Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
KI.115.110.F01 (pdf, 151kB)
KI.121.112 Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w celu ich pochowania (pdf, 71,3kB) Licencje, zezwolenia
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.121.112.F01 (pdf, 107kB)
KI.121.112.F.02 (pdf, 42,4kB)
KI.132.114 Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pdf, 71,4kB) Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
KI.132.114.F01 (pdf, 112kB)
KI.142.116 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf, 83,1kB) Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Załącznik D-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej (pdf, 453kB)


Załącznik D-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy wielorodzinnej (pdf, 14MB)
KI.145.116 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach (pdf, 77,2kB) Ochrona środowiska
Ewidencja gruntów i nieruchomości
KI.145.116.F01 (pdf, 119kB)
KI.146.117 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (pdf, 99,9kB) Ochrona środowiska KI.146.117.F01 (pdf, 128kB)
KI.154.122

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie/hodowanie charta rasowego lub jego mieszańca (pdf, 90kB)

Licencje, zezwolenia KI.154.122.F01 (pdf, 177kB)
KI.155.122 Deklaracja społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na terenie miasta Siedlce Licencje, zezwolenia
Ochrona środowiska
KI.155.122.F01 (pdf, 307kB)
KI.157.123

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (pdf, 78kB)

Licencje, zezwolenia
Ochrona środowiska
KI.157.123.F01 (pdf, 190kB)
KI.158.123 Rejestracja jednostek pływających o długości do 24 m (pdf, 96kB) Licencje, zezwolenia

rejestracja jednostki Licencje, zezwolenia wniosek (pdf, 418kB)
wnioskujący (pdf, 561kB)
właściciel (pdf, 543kB)
armator (pdf, 538kB)
dane jednostki (pdf, 790kB)
oświadczenia (pdf, 550kB)
zmiana danych jednostki Licencje, zezwolenia wniosek (pdf, 418kB)
wnioskujący (pdf, 555kB)
właściciel (pdf, 549kB)
armator (pdf, 542kB)
dane jednostki (pdf, 644kB)
oświadczenie (pdf, 553kB)
nabycie jednostki Licencje, zezwolenia wniosek (pdf, 417kB)
wnioskujący (pdf, 560kB)
zbywca (pdf, 539kB)
dane jednostki (pdf, 530kB)
oświadczenie (pdf, 551kB)
zbycie jednostki Licencje, zezwolenia wniosek (pdf, 417kB)
wnioskujący (pdf, 561kB)
nabywca (pdf, 540kB)
dane jednostki (pdf, 531kB)
oświadczenie (pdf, 550kB)
wykreślenie jednostki z rejestru Licencje, zezwolenia wniosek (pdf, 417kB)
wnioskujący (pdf, 561kB)
dane jednostki (pdf, 523kB)
oświadczenie (pdf, 549kB)

Wydział Dróg


Karta informacyjna Hasło
KI.38.122 Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego w pasie drogowym (pdf, 73,3kB) Drogi KI.38.122.F01 (pdf, 97,5kB)
KI.72.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (np. wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazu, remontu budynku itp. roboty) (pdf, 87,8kB) Drogi KI.72.105.F01 (pdf, 100kB)
KI.73.117 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych (w tym handlowych i usługowych), ogródków gastronomicznych, witryn oraz w innych celach na prawach wyłączności (pdf, 88,5kB) Drogi KI.73.117.F01 (pdf, 158kB)
KI.74.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu umieszczenia reklamy (pdf, 88,1kB) Drogi KI.74.105.F01 (pdf, 130kB)
KI.75.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych (np. zjazdu lub chodnika) (pdf, 88,6kB) Drogi kI.75.105,F01 (pdf, 102kB)
KI.76.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (pdf, 91,3kB) Drogi kI.76.105.F01 (pdf, 120kB)
KI.78.123 Procedura udostępniania kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej  (pdf, 145kB) KI.78.123.F01 (pdf, 148kB)
KI.78.123.F02 (pdf, 172kB)

KI.148.119 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Drogi KI.148.119.F01 (pdf, 85,1kB)
KI.148.119.F02 (pdf, 108kB)
KI.148.119.F03 (pdf, 109kB)
KI.151.120

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (pdf, 82,1kB)

Drogi KI.151.120.F01 (pdf, 167kB)

Urząd Stanu Cywilnego


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.88.105 Sporządzenie aktu urodzenia w trybie rejestracji (pdf, 83,9kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.89.120 Akt małżeństwa sporządzony poprzez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (pdf, 96,0kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.89.120.F01 (pdf, 128kB)
KI.90.105 Akt małżeństwa sporządzony w związku z zawarciem i rejestracją zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (pdf, 96,0kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.91.105 Sporządzenie aktu zgonu w trybie rejestracji (pdf, 74,2kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego

KI.92.115 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (pdf, 87,8kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.92.115.F01 (pdf, 79,3kB)
KI.92.115.F02 (pdf, 89,7kB)
KI.92.115.F03 (pdf, 78,4kB)
KI.93.105  Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (pdf, 84,2kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.93.115.F01 (pdf, 88,9kB)
KI.94.105  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (pdf, 81,1kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.94.115.F01 (pdf, 76,8kB)
KI.95.115 Sprostowanie aktu stanu cywilnego (pdf, 83,4kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.95.115.F01 (pdf, 79,7kB)
KI.96.115 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (pdf, 82,6kB) Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
KI.96.115.F01 (pdf, 85,5kB)
KI.97.105 Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (pdf, 75,1kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.98.105 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia (pdf, 81,7kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.99.105 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (pdf, 73,2kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.100.105 Oświadczeni o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (pdf, 82,8kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.101.115 Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (pdf, 90,5kB)

Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego (pdf, 60,1kB)


Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.101.115.F01 (pdf, 105kB)
KI.102.120 Organizacja uroczystości jubileuszowej (pdf, 72,9kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.102.120.F01 (pdf, 124kB)
KI.103.105 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (pdf, 81,0kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.103.105.F01  (pdf, 77,2kB)
KI.104.105 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (pdf, 78,4kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.104.105.F01 (pdf, 78,9kB)
KI.134.117 Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (pdf, 78,3kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
KI.134.117 (pdf, 74,3kB)
KI.135.115 Zaświadczenie o stanie cywilnym (pdf, 83,6kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (pdf, 89,1kB)
KI.141.115 Zmiana imienia i nazwiska (pdf, 95,4kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska dla-osoby pełnoletniej KI.141.115.F01 (pdf, 131kB)

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska dla-osoby małoletniej KI.141.115.F02 (pdf, 134kB)
KI.153.122 Udostępnienie informacji z akt zbiorowych Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach (pdf, 85,6kB) Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
KI.153.122.F01 (pdf, 128kB)
KI.160.123 Rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, które miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest prowadzona w danym państwie rejestracja stanu cywilnego. (pdf,  96kB)Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
KI.160.123.F01 (pdf, 110kB)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.28.105 Podział nieruchomości (pdf, 113kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości Wniosek o podział nieruchomości KI.28.105.F01 (pdf, 120kB)
KI.29.105 Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - nie dotyczy gruntów objętych przekształceniem na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (pdf, 88,7kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości KI.29.105.F01( pdf, 92,5kB)
KI.70.114 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów i nieruchomości EGIB (pdf, 338kB)
EGIB (xls, 44kB)KI.70B.118 Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Zasób geodezyjny i kartograficzny

P+P1 (pdf, 347kB)
P+P2
P+P3
P+P4
P+P5 (pdf, 399kB)
P+P6
P+P7

KI.71.113 Ustalenie numeru porządkowego (pdf, 126kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Geodezja
Ki.71.113.F01 (pdf, 118kB)
KI.106.106 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (pdf, 83,1kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
KI.106.106.F01 (pdf, 90,9kB)
KI.107.114 Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (pdf, 105kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.107.114 (pdf, 129kB)
KI.128.113 Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (pdf, 81,3kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
Ki.128.113.F01 (pdf, 124kB)
KI.147.119 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - procedura realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (pdf, 182kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.147.119.F01 (pdf, 117kB)
KI.147.119.F02 (pdf, 111kB)
KI.147A.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (pdf, 149kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.147A.119.F01 (pdf, 148kB)
KI.147B.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (pdf, 149kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.147B.119.F01 (pdf, 147kB)
KI.147C.119 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99% (pdf, 146kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.147C.119.F01 (pdf, 146kB)
KI.150.120

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego  z powodu COVID-19

Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.150.120.F01 (pdf, 190kB)
KI.150.120.F02 (xls, 27,5kB)

KI.152.121 Zgłoszenie wniesienia w pomniejszonej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej skarbowi państwa za 2021 r. (pdf, 188kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.152.121.F01 (pdf, 143kB)

KI.150.120.F02 (xls, 27,5kB)

KI.156.122 Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (pdf, 93kB) Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.156.122.F01 (pdf. 154kB)
KI.159.123 Pozwolenie na zajęcie terenu w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach na organizację imprezy plenerowej Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
KI.159.123.F01 (pdf, 131kB)

Wydział Organizacyjny

KI.140.115 Rozpatrzenie petycji (pdf, 76,0kB)
Petycje
KI.120.111 Udostępnienie informacji publicznej (pdf, 73,8kB) Informacja publiczna KI.120.111.F01 (pdf, 98,6kB)

Domena internetowa


Wniosek (pdf, 1176kB) Domena internetowa Wniosek (pdf, 1 176kB)

Regulamin (pdf, 139kB) Domena internetowa Regulamin domen (pdf, 139kB)