32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej

Rysunek planu (pdf, 5,3MB)

Uchwała R.M. XL/733/2014 z 28.03.2014 r. (zip. 13

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3622