Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Siedlce (lipiec 2014, aktualizacja grudzień 2015)

CAŁOŚĆ [ *.rar (605 MB)]

TEKST (*.pdf)


RYSUNKI I SCHEMATY

Charakterystyka:

1. Użytkowanie terenu (*.pdf)
2. Hipsometria (*.pdf)
3. Spadki terenu (*.pdf)
4. Warunki gruntowo-wodne (*.pdf)
5. Obiekty i obszary podlegające prawnej ochronie (*.pdf)
6. Jednostki przyrodniczo-krajobrazowe (*.pdf)
7. Mapy akustyczna dróg po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie (*.pdf)

Oceny:

1. Ocena odporności środowiska na degradacje (*.pdf)
2. Ocena użytkowania zasobów w przyrodniczych (*.pdf)
3. Ocena stanu ochrony walorów środowiska przyrodniczego (*.pdf)
4. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazu (*.pdf)
5. Ocena możliwości kształtowania walorów krajobrazowych (*.pdf)
6. Ocena zgodności użytkowania z warunkami ekofizjolograficznymi (*.pdf)
7. Ocena charakteru i intensywności zmian w środowisku (*.pdf)
8. Ocena możliwości ograniczenia zagrożeń środowiska (*.pdf)
9. System Przyrodniczy Miasta Siedlce - Podsystem biologiczny (*pdf)
10. System Przyrodniczy Miasta Siedlce - Podsystem hydrologiczny (*.pdf)
11. System Przyrodniczy Miasta Siedlce - Podsystem klimatyczny (*.pdf)
12. System Przyrodniczy Miasta Siedlce (*.pdf)

MAPY

Przydatność środowiska dla różnych form zagospodarowania środowiska i użytkowania terenu:

1. Wskazania 1 (*.pdf)
2. Wskazania 2 (*.pdf)
3. Wskazania 3 (*.pdf)
4. Wskazania 4 + legenda (*.pdf)

Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego:

1. Ograniczenia 1 (*.pdf)
2. Ograniczenia 2 (*.pdf)
3. Ograniczenia 3 (*.pdf)
4. Ograniczenia 4 + legenda (*.pdf)