INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

Prezydent Miasta Siedlce – Zarządca dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

  1. Budowa ulicy KG25 (od ulicy Kazimierzowskiej do Janowskiej),
  2. Opracowanie dokumentacji budowy ulicy 1 KL (sięgacz od ulicy 51 KUZ),
  3. Przebudowa ulicy Bema,
  4. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (od ulicy Mieszka I do granic miasta),
  5. Budowa ulicy 2 KDD (ulica łącząca ulicę Starzyńskiego z ulicą Terespolską),
  6. Budowa ulicy Śmiałej,
  7. Budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta),
  8. Budowa ulicy Pamieci Ofiar II wojny światowej,
  9. Budowa ulicy Zielnej (od ul. Pamieci Ofiar ii Wojny Światowej w kierunku południowym).


W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej siedlce.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl