43

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej – część II

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Dz. Urz.  Woj. Maz.  z  2020 r.   poz. 11370

Rysunek planu (*.pdf, 11 MB)