Dofinansowane ze środków rządowego programu odbudowy zabytków remont budynku plebanii przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Stanisława B. M. w Siedlcach

Dofinansowanie: 1 029 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 050 000,00 zł


Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 233 401,50 zł

Całkowita wartość zadania: 244 401,50 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,
tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Bezpłatne usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce będą realizowane
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.Dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach

dofinansowanie 78 400,00 zł

całkowita wartość 80 000,00 zł

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 1 248 643,20 zł

Całkowita wartość zadania: 1 270 643,20 zł

Celem Programu jest pomoc dzieciom do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Bezpłatne usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz mieszkańców Miasta Siedlce.
Dotacja celowa na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane "pakietem ubiorczym ucznia OPW", oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane "pakietem szkoleniowym OPW".


 W nawiązaniu do zapisów § 5 ust.4 umowy nr 94_OPW/J/3300026535/882 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 16 listopada 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem
Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 126 968,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 w IX Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, a także zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w
Siedlcach.

Koszt realizacji zadania: 158 710,00 zł, z czego:

.   126 968,00 zł - dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,

.   31 742,00 zł - wkład własny Miasta Siedlce


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 - „AKTYWNA TABLICA”

Dofinansowanie: 173 360,00 zł

Całkowita wartość zadania: 216 700,00 zł

W dniu 01.08.2023 roku Miasto Siedlce podpisało umowę z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14- Rezerwa celowa poz.26) na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”:

Nazwa placówki objętej wsparciem:

Całkowita wartość zadania:

Dofinansowanie:

Wkład własny:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

41 700,00 zł

33 360,00 zł

8 340,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

Razem:

216 700,00 zł

173 360,00 zł

43 340,00 zł


DOFINANSOWOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach

DOFINANSOWANIE 1.900.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2.000.000,00 złDofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024

Nazwa zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich w Siedlcach”

Dofinansowanie: 96 300,00 zł
Całkowita wartość: 123 200,00 zł


Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Dofinansowanie: 77 810,60 zł
Całkowita wartość: 97 263,25 zł


Miasto Siedlce realizuje program osłonowy przyjęty w oparciu o założenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”, dofinansowany ze środków Budżetu Państwa

Kwota dofinansowania: 6 804,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 290,00 zł

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Projekt zakłada, że usługami teleopiekuńczymi objętych zostanie łącznie 49 osób z terenu Miasta Siedlce, w wieku 65 lat i więcej.


Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 992 158,73 zł

Całkowita wartość zadania: 1 012 158,73 zł

Celem Programu jest pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej będą świadczone dla mieszkańców Miasta Siedlce.


Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego” – edycja 2023 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 264 341,04 zł

Całkowita wartość zadania: 274 341,04 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Rozbudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej”

Dofinansowanie: 2 284 659,04 zł

Całkowita wartość: 3 259 512,92 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo-rowerowego.

Planowane efekty obejmują wykonanie:

 1. dwóch skrzyżowań
 2. jezdni,
 3. chodników,
 4. ścieżek rowerowych,
 5. zjazdów,
 6. oświetlenia,
 7. oznakowania pionowego i poziomego
 8. infrastruktury towarzyszące

Dotacja celowa na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane „pakietem ubiorczym ucznia OPW”, zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane „pakietem szkoleniowym OPW”, zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 96_OPW/J/3300022946/617 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 10 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 125 520,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów OPW, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022, zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Koszt realizacji zadania: 156 900,00 zł, z czego:

 • 125 520,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
 • 31 380,00 zł – wkład własny MiastDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej”

Kwota dofinansowania: 2 321 903,59 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 317 005,13 zł

Celem projektu była poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

W ramach projektu wykonano:

 1. przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów,
 2. przebudowę zatok autobusowych,
 3. przebudowę i budowę chodników,
 4. budowę ścieżki rowerowej,
 5. przebudowę skrzyżowań,
 6. wymianę oświetlenia,
 7. budowę kanału technologicznego,
 8. oznakowanie pionowe i poziome.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach
na ul. Sokołowskiej na drodze nr 5403W”

Kwota dofinansowania: 59 138,40 zł

Całkowita wartość inwestycji: 73 923,00 zł

Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych i w obszarze jego oddziaływania. Zakres rzeczowy obejmował budowę azylu dla pieszych, wykonanie przecisku pod ulicą i zabudowę kabla oświetleniowego, zabudowę dwóch słupów oświetleniowych oraz opraw z optyką dla przejść dla pieszych, zabudowę dwóch znaków aktywnych wraz z dostosowaniem szafki oświetleniowej do zasilenia znaków.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze
nr 540200W”

Kwota dofinansowania: 58 056,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 72 570,00 zł

Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych i w obszarze jego oddziaływania. Zakres rzeczowy obejmował budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wymianę dwóch opraw na oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych, wykonanie przecisku pod ulicą i zabudowę kabla, zabudowę dwóch znaków aktywnych wraz z dostosowaniem szafki oświetleniowej do zasilenia znaków.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze
nr 540130W”

Kwota dofinansowania: 60 516,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 75 645,00 zł

Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściu dla pieszych i w obszarze jego oddziaływania. Zakres rzeczowy obejmował zabudowę kanalizacji kablowej i kabli sterowniczych, dwóch masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów kołowych i pieszych, przycisków dla pieszych oraz sygnalizatorów akustycznych i sterownika.


Miasto Siedlce realizuje program osłonowy przyjęty w oparciu o założenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Kwota dofinansowania: 62 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 62 500,00 zł

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscy zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Beneficjenci programu wyposażeni zostają w tzw. opaskę telemedyczną na nadgarstek umożliwiającą szybki kontakt z centrum alarmowym i udzielenie pomocy adekwatnej do sytuacji.

Projekt zakłada, że usługami teleopiekuńczymi objętych zostanie łącznie 50 osób z terenu Miasta Siedlce, w wieku 65 lat i więcej.


Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 247 248,00 zł

Całkowita wartość zadania: 257 248,00 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie:

 • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu;
 • pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Siedlce.

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania: 1 414 944,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 434 944,00 zł

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 - „AKTYWNA TABLICA”

DOFINANSOWANIE: 266 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 332 500,00 zł

Dotacja celowa finansowana ze środków budżetowych na realizację programu „Aktywna tablica”.

Środki przekazane w ramach dotacjiz przeznaczeniem nazakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”:

Nazwa placówki


Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Kwota wkładu własnego

Wartość zadania

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiegow Siedlcach

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

Razem:266 000,00 zł

66 500,00 zł

332 500,00 zł


Zadanie pn. ”Przebudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach na odcinku od ulicy Wojskowej do Ronda Hoffmana”,
realizowane przez Miasto Siedlce

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  1 385 865,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  1 828 566,16 zł


Zadanie pn. ”Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach”, realizowane przez Miasto Siedlce

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  1 386 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 5 073 438,49 zł


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

„Przebudowa ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu Łukowskiego do ulicy Południowej”.

Kwota dofinansowania: 711 162,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 460 248,93 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

W ramach projektuwykonano:

- przebudowa ulicy Łukowskiej na odcinku 476 mb,
- przebudowa i budowa chodnika,
- budowa ścieżki rowerowej,
- przebudowa 2 przystanków komunikacyjnych,
- przebudowa 2 skrzyżowań.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa ulicy Karola Lewandowskiego w Siedlcach – etap II”

Kwota dofinansowania: 601 306,63 zł

Całkowita wartość: 859 009,48 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego i pieszo – rowerowego.

Planowane efekty:

 1. budowa nawierzchni jezdni i zjazdów,
 2. chodników,
 3. ścieżki rowerowej,
 4. oświetlenia,
 5. oczkowanie pionowe.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

„UTWORZENIE STRZELNICY WIRTUALNEJ”

DOFINANSOWANIE: 120 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 150 000,00 zł

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 120 000,00 zł na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w miejscowości Siedlce.

W nawiązaniu do zapisów § 7 ust. 7.1 umowy nr 27/3300019410/366 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 05 lipca 2021 r., pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł, na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” określonego szczegółowo w ofercie nr 2583/21 z dnia 20 maja 2021 r. złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR. Lokalizacja wirtualnej strzelnicy: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Całkowita wartość inwestycji: 150 000,00 zł, z czego:

 • 120 000,00 zł – dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego,
 • 30 000,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce.
Miasto Siedlce

realizuje projekt pn.

„Posiłek w szkole i w domu” -  2021

Zadaniedofinansowane z budżetu państwa z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 na doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych.

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Sekulska 10

Całkowita wartość zadania: 89.035,70 zł

Wartość dofinansowania: 71.228,56 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Beneficjent: Miasto Siedlce

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na niezbędne prace remontowe i zakup doposażenia kuchni. Zakup urządzeń gastronomicznych i wyposażenia ma na celu poprawę obecnej bazy w zakresie przygotowywania posiłków. Nowocześniejsze i sprawniejsze urządzenia przyczynią się do zwiększenia wydajności i lepszej organizacji pracy kuchni szkolnej.