23a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Uchwała R.M. Nr X/109/2019 z 27 czerwca 2019 r. 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11177