11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Północnej Dzielnicy Przemysłowej" w Siedlcach

Uchwała R.M. Nr XXIV/458/2012 z dn. 26 października 2012

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012 r. poz. 7726

rysunek pliku (tiff)