Deklaracja dostępności serwisu miasta Siedlce

Urząd Miasta Siedlce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.siedlce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-08-31.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Strona internetow została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informacje opublikowane przed przyjęciem standardu WCAG 2.1  są niezgodne z tym standardem, w szczególnosśi:

 • - zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności w nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • - niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • - niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd strony

 • Serwis posiada nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 • - możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • - zastosowano prawidłowy kontrast,
 • - konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • - tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • - nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • - wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Zgodność ze standardami

 • - HTML 5
 • - WCAG 2.1 (poziom AA)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Przemysław Majewski

dostepnosc@um.siedlce.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 794 3963. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku głównego Urzędu Miasta Siedlce przy skwerze Niepodległości 2, możliwy jest poprzez 2 wejścia. Główne wejście, oznaczone jako „A”(od skweru Niepodległości) poza schodami, posiada również windę umożliwiającą wjazd na poziom parteru urzędu. Wejście to jest przeznaczone głownie dla pracowników urzędu. Drugie wejście, oznaczone jako „B” (od strony ul. Piłsudskiego) przeznaczone jest dla interesantów. Prowadzi do Biura Obsługi Interesanta. Zawiera podjazd dla wózków, a wewnątrz BOI znajduje się platforma umożliwiająca wjazd osobom na wózkach na poziom sali obsługi interesantów.

W BOI po prawej stronie od wejścia znajduję się stanowisko Informacji. W BOI jest 13 stanowisk umożliwiających załatwienie większości spraw z zakresu działania urzędu.

Na stanowisku Informacji w BOI możliwa jest obsługa interesantów w języku migowym.

W pobliżu BOI znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych dla dwóch pojazdów.

BOI nie posiada pętli indukcyjnych.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem poprzez wejście A.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym – wejście A.

Aplikacja mobilna

Urząd Miasta Siedlce udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- Eco Harmonogram - częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1
   https://ecoharmonogram.pl/pomoc/dek_dostepnosci.html