12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej

Uchwała R. M.
Nr XL/641/2005
z 22.12.2005 r.

Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 24 Poz. 822


rysunek planu (tiff, 5,11MB)