12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej

Rysunek planu (tiff, 5,11 MB)

Uchwała R. M.
Nr XL/641/2005
z 22.12.2005 r. (doc, 346 kB)

Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 24 Poz. 822