9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 8,67 MB)

Uchwała R. M. Nr XXXV/643/2013 z 25.10.2013 r. (zip, 9,96 MB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2013 r. poz. 11572