9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XXXV/643/2013 z 25.10.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2013 r. poz. 11572

Rysunek planu (jpg)