41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część A    
Uchwała RMS nr XIV/ 171 / 2019 z dnia 31 października 2019 r.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14737