Urząd Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
+48 25 794 3709,

Call center / infolinia 25 794 3000

Adres elektronicznej skrzynki podawczej
Urzędu Miasta Siedlce na platformie e-PUAP :
/0kg988ash7/skrytka

e-mail: boi@um.siedlce.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 7.45 do 18.00
wtorek-piątek od 7.45 do 15.45


Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone, aby ułatwić załatwianie spraw w Urzędzie. Jest to miejsce do którego winni się kierować interesanci, aby załatwić swoją sprawę. Wszystkie wydziały urzędu, mają wyznaczone stanowiska w BOI, aby załatwiać sprawy z zakresu działania wydziału. Pracownicy urzędu wydają formularze wniosków i służą pomocą w ich wypełnianiu oraz przyjmują korespondencję kierowaną do urzędu.

W zdecydowanej większości przypadków, w tym jednym miejscu, sprawę można załatwić od początku do końca.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się Punkt Informacyjny, który udziela wstępnych informacji o sposobie załatwienia sprawy, kieruje interesantów do poszczególnych stanowisk obsługi a także załatwia niektóre rodzaje spraw. Dla wygody interesantów i pilnowania kolejności ich przyjmowania, w urzędzie został wprowadzony elektroniczny system zarządzania kolejką. Załatwienie każdej sprawy musi być poprzedzone pobraniem biletu z numerem klienta. Taki bilet wydaje automat znajdujący się przy Punkcie Informacyjnym.

Poszczególne stanowiska obsługi przyjmują sprawy zgodnie z poniższą tabelką:

symbol z systemu kolejkowego

Nr stanowiska

Stanowisko ds.

Nr telefonu

A

1

Podatki i opłaty

794 3715

B

2

Architektura, budownictwo, geodezja i nieruchomości

794 3717

C

3

Odpady komunalne, ochrona środowiska
sprawy mieszkaniowe,
drogi,

794 3767

D

4

Działalność gospodarcza, transport drogowy, zezwolenia alkoholowe

794 3781

E

5

Edukacja, sprawy społeczne, sport i kultura, Karta Dużej Rodziny, Karta 65+

794 3948

F

6

Zameldowania, wymeldowania, wybory

794 3734

G

7

Dowody osobiste, profil zaufany

794 3733

G

8

Dowody osobiste, profil zaufany

794 3733

K 9

Prawo jazdy

794 3730
L 10

Rejestracja pojazdów dla firm

794 3727
M 11

Rejestracja pojazdów dla osób fizycznych

794 3727
I 12

Informacja

794 3709
P 13

Nieodpłatna pomoc prawna

794 3764


W BOI funkcjonują stanowiska kasowe, w których można dokonać niezbędnych opłat, również za pomocą kart płatniczych. Pomimo, że zapewniamy obsługę kasową to serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat drogą elektroniczną. Numery kont znajdują się pod linkiem.

Kasy są czynne:

w poniedziałki: od 7.45 do 18.00,
we wtorki, środy, czwartki i piątki: od 7.45 do 15.45,
z przerwą od 11.30 do 11.45.

Niektórych opłat można dokonywać w OPŁATOMACIE, który umożliwia uiszczanie opłat związanych z rejestracją samochodu, prawem jazdy, opłatą skarbową i podatkiem od nieruchomości.
Opłaty mogą być realizowane zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.Sposób korzystania z OPŁATOMATU:
- osoba fizyczna wpisuje numer PESEL lub przykłada dowód osobisty do skanowania,
- osoba prawna identyfikuje się poprzez podanie numeru NIP, nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby wpłacającej.

W OPŁATOMACIE pokazują się hasła, które umożliwiają klientom samodzielne dokonywanie opłat komunikacyjnych i skarbowych poprzez wybór rodzaju płatności za pośrednictwem ekranu dotykowego. Dokonywanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości odbywa się po zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na odwrocie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. Po dokonaniu poprawnej wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie transakcji. Wpłaty są natychmiast widoczne i dostępne dla Wydziału Finansowego Urzędu Miasta poprzez system bankowości internetowej.

Transakcje opłatomatowe są w pełni bezpieczne, realizowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zachęcamy serdecznie do korzystania z OPŁATOMATU.


Korespondencja.

Urząd odpowiada na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego (treść poniżej).
Art. 63. [Sposób wniesienia i treść podania]
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Korespondencja elektroniczna.

Oprócz załatwienia sprawy poprzez wizytę w Urzędzie lub przesłania korespondencji w tradycyjnej formie pisemnej, sprawę można również załatwić drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Siedlce.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Siedlce znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Siedlce na platformie e-PUAP: /0kg988ash7/skrytka

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożyć lub odebrać pismo w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie e-PUAP. Link do platformy znajduje się na stronie Urzędu Miasta Siedlce – www.siedlce.pl lub poprzez stronę - www.epuap.gov.pl.
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres boi@um.siedlce.pl nie gwarantuje uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru gwarantuje dostarczenie dokumentów poprzez platformę e-PUAP.

Karty informacyjne i formularze.

Na potrzeby interesantów opracowano procedury załatwiania spraw (karty informacyjne) i formularze wniosków. W kartach informacyjnych zawarto wszystkie informacje niezbędne do załatwienia danej sprawy przez interesanta. Zachęcamy do kliknięcia w link i zapoznania się z procedurą danej sprawy.

W związku z dążeniem Urzędu Miasta Siedlce do doskonalenia świadczonych usług zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu usługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań interesantów przez pracowników Urzędu.

Wypełnij ankietę Pobierz ankietę (.pdf, 383KB)

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: boi@um.siedlce.pl