39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej

Uchwała R. M. XLIX/551/2018 z 27.04.2018r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 5740

rysunek planu (pdf, 4 MB)

tekst planu