33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej

Uchwała R.M. XL/732/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3621

rysunek planu (pdf, 2,8 MB)