Siedlecki rynek usług edukacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięty.

Na terenie miasta funkcjonuje 16 przedszkoli publicznych i 28 niepublicznych, gwarantując wychowanie przedszkolne na bardzo wysokim poziomie. Baza placówek wychowania przedszkolnego gwarantuje objęcie opieką 1 898 dzieci w przedszkolach publicznych i 1 890 dzieci w przedszkolach niepublicznych, co w pełni pokrywa istniejące w mieście potrzeby. Większość przedszkoli niepublicznych nadal dysponuje wolnymi miejscami. Ponadto 284 dzieci realizuje wychowanie przygotowanie przedszkolne w 13 oddziałach w szkołach podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym do 12 publicznych szkół podstawowych uczęszcza 6 855 uczniów. Sieć Do sieci szkół podstawowych włączono budynki wszystkich gimnazjów, które w roku szkolnym 2017/2018 zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dzięki temu dzieci obecnie kończą zajęcia lekcyjne najpóźniej około godziny 16.00.

W Miejskich przedszkolach Nr 20, 21, 27 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki dzieci uczą się także w oddziałach integracyjnych. Sieć szkół publicznych uzupełnia oferta 5 niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Diecezję Siedlecką, Samodzielne Koło Terenowe Nr 161 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno – Humanitarny oraz osoby fizyczne. Prowadzenie szkół podstawowych Miasto Siedlce przejęło 1 stycznia 1994 roku i od tamtego czasu corocznie na realizację zadań zwiększa znacznie nakłady finansowe ponad subwencję oświatową. Z jednej strony to efekt świadomej lokalnej polityki oświatowej, z drugiej zaś konieczność, wobec nieadekwatnego udziału subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe, realizowane przez szkoły liczne projekty edukacyjne sprawiają, że dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach kompetencji oraz egzaminach gimnazjalnych. Potwierdzają ten fakt średnie, które są wyższe od średnich krajowych i na Mazowszu.
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Siedlce wszystkich typów dla młodzieży uczy się 6 816 uczniów, w tym w liceach ogólnokształcących – 2 867 (42 %) oraz w szkołach zawodowych – 3 949 (58 %), w tym – 3 101 w technikach oraz 848 w branżowych szkołach I stopnia. Mimo przyjęcia w mury szkół młodzieży podwójnego rocznika zajęcia w szkołach trwają najpóźniej do godziny 17.00. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica funkcjonują szkoły z oddziałami integracyjnymi. Szkolnictwo siedleckie wyróżnia się na tle kraju możliwością kształcenia integracyjnego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświaty. Już od 16 lat nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie. Siedlce są jednym z pierwszych miast w kraju, które skorzystały z tej możliwości. Także uczniowie klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny oraz szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego korzystają z elektronicznego systemu naboru.
Kształceniem dorosłych zajmuje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. W mieście funkcjonuje ponadto 23 niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Uczy się w nich blisko 2 400 osób.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, podobnie jak szkolnictwo wyższe, poza funkcją edukacyjną, jest ważnym elementem dynamizującym procesy rozwojowe miasta i podnoszącym jego prestiż. Na początku roku szkolnego 2019/2020 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest aż 51 niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek różnych typów.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost udziału uczniów szkół zawodowych. Szkoły zawodowe, które latami przegrywały prestiżem z liceami ogólnokształcącymi, obecnie przyciągają więcej uczniów, a ich szanse na rozwój są większe. Oferta szkolnictwa zawodowego w Siedlcach jest urozmaicona i wyróżnia się tym w skali kraju.

Technika pozwalają młodzieży uzyskać następujące tytuły:
1. technik agrobiznesu
2. technik architektury krajobrazu,
3. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
4. technik budownictwa,
5. technik budownictwa kolejowego
6. technik cyfrowych procesów graficznych,
7. technik drogownictwa,
8. technik dróg i mostów kolejowych,
9. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
10. technik ekonomista,
11. technik elektroenergetyk transportu szynowego,
12. technik elektronik,
13. technik elektryk,
14. technik energetyk,
15. technik geodeta,
16. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
17. technik handlowiec,
18. technik hotelarstwa,
19. technik informatyk,
20. technik inżynierii środowiska i melioracji,
21. technik kelner,
22. technik kucharz,
23. technik logistyk,
24. technik mechanik,
25. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
26. technik mechatronik,
27. technik obsługi turystycznej,
28. technik ogrodnik,
29. technik organizacji reklamy,
30. technik organizacji turystyki,
31. technik pojazdów samochodowych,
32. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
33. technik rachunkowości,
34. technik reklamy,
35. technik rolnik,
36. technik spedytor,
37. technik technologii żywności,
38. technik teleinformatyk,
39. technik transportu drogowego,
40. technik transportu kolejowego,
41. technik urządzeń sanitarnych,
42. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
43. technik usług kelnerskich
44. technik żywienia i usług gastronomicznych.

Z kolei branżowe szkoły I stopnia pozwalają zdobyć następujące zawody:
1. blacharz samochodowy
2. cukiernik,
3. elektryk,
4. elektromechanik,
5. elektromechanik pojazdów samochodowych,
6. kelner, kierowca mechanik
7. krawiec,
8. kucharz,
9. lakiernik samochodowy,
10. mechanik motocyklowy,
11. mechanik pojazdów kolejowych,
12. mechanik pojazdów samochodowych,
13. mechanik-monter maszyn i urządzeń,
14. mechatronik,
15. monter-elektronik,
16. monter sieci i instalacji sanitarnych
17. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
18. operator obrabiarek skrawających,
19. murarz,
20. ogrodnik,
21. sprzedawca,
22. ślusarz,
23. stolarz,
24. lakiernik,
25. piekarz,
26. fryzjer,
27. monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

Oferta szkolnictwa zawodowego zmienia się dość dynamicznie ostatnich latach . Stało się tak ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy ale także dzięki zrealizowaniu przez Miasto Siedlce jednego z najważniejszych zadań strategicznych pn. projekt badawczy "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy". Partnerami Miasta Siedlce w tym przedsięwzięciu było Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w Warszawie oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Projekt o wartości 598 000 złotych był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2005 – 2017 Miasto Siedlce wykorzystało wsparcie szkolnictwa poprzez środki unijne w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych. Obecnie 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych zaangażowane są w realizację projektu: „Zawodu mistrzowie – Rynku pracy królowie” dofinansowanym w 90% ze środków unijnych przy ogólnej wartości projektu w wysokości 2 162 689 zł.
Praktyczną stronę kształcenia zawodowego zapewnia w największym stopniu Centrum Kształcenia Praktycznego, które należy do największych w kraju. Centrum współpracuje ze wszystkimi zespołami szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnym ośrodkiem szkolno - wychowawczym. Szkoły współpracują także z pracodawcami. Szereg szkół ma podpisane umowy partnerskie z pracodawcami i przedsiębiorcami; m.in. ze Stadlerem, Bozametem, PGE Energia Odnawialna, PGNiG Termika, PKP Intercity, PKP PLK, PKP Cargo, Urzędem Skarbowym w Siedlcach, Bricomarche, i wieloma innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy. O dobrej jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego świadczy fakt, że ponad połowa uczniów pochodzi spoza Siedlec, a niejednokrotnie z odległych ośrodków

Kształcenie specjalne odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodzie piekarza, stolarza i kucharza małej gastronomii.
Pomoc psychologiczną świadczy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która współpracuje i wspomaga wszystkie szkoły i placówki na terenie miasta, świadcząc też dodatkowe usługi na rzecz innych powiatów w drodze porozumień.
Miasto Siedlce prowadzi także własną placówkę doskonalenia nauczycieli - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ofertę szkolnictwa publicznego uzupełnia duża liczba szkół i placówek niepublicznych.
Od wielu lat bardzo ważnym zadaniem realizacyjnym zapisanym w strategii rozwoju Miasta Siedlce jest: „Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego”. Odnosi się przede wszystkim do dwóch siedleckich uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz niepublicznej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Realizacja tego zadania zawiera także sprzężenie zwrotne. Obie szkoły wyższe to bardzo ważny czynnik rozwoju miasta, zarówno w sensie ekonomicznym, jak też w obszarze edukacji na wszystkich szczeblach. Wśród wielu inicjatyw mających wzajemne wsparcie uczelni i miasta dobrymi przykładami współpracy są choćby projekty realizowane w ramach EFS. Pierwszy projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” zrealizowany w latach 2010-2014 przyniósł efektywny model praktyk. Zrealizowano cele związane z aktualizowaniem wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów oraz lepszym przygotowaniem szkół do prowadzenia praktyk. W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W projekcie uczestniczyło 18 szkół różnych typów. Celem głównym drugiego innowacyjnego projektu „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia. Projekt został skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nim uczniowie z siedleckich liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W obu projektach liderem był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny a Miasto Siedlce partnerem.

Uwaga: liczby uczniów są podane wg sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej - według stanu na 30 września 2019 roku.