INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

Prezydent Miasta Siedlce – Zarządca dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Budowa ulicy KG25 (od ulicy Kazimierzowskiej do Janowskiej),
2. Opracowanie dokumentacji budowy ulicy 1 KL (sięgacz od ulicy 51 KUZ),
3. Przebudowa ulicy Bema,
4. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (od ulicy Mieszka I do granic miasta)
5. Budowa ulicy 2 KDD (ulica łącząca ulicę Starzyńskiego z ulicą Terespolską)
6. Budowa ulicy Śmiałej
7. Budowa ulicy Dębowej ( od ulicy Kasztanowej do granic miasta )
8. Budowa ulicy Pamieci Ofiar II wojny światowej
9. Budowa ulicy Zielnej (od ul. Pamieci Ofiar ii Wojny Światowej w kierunku południowym)

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej siedlce.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl