Niżej przedstawione procedury wyjaśniają sposób załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Siedlce.

Procedury zostały uszeregowane według spraw załatwianych przez poszczególne wydziały Urzędu oraz według haseł tematycznych. Zawierają informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia danej sprawy, opłat, miejsca złożenia i odbioru dokumentów oraz terminów.

Do procedur, są załączone wzory wniosków, które można wypełnić, wydrukować a następnie złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

wg Wydziałów

wg Haseł

 • Alkohol
 • Akta stanu cywilnego
 • Budowy i remonty
 • Dane osobowe
 • Domena internetowa
 • Dowody osobiste
 • Drogi
 • Działalność gospodarcza
 • Informacja publiczna
 • Ewidencja gruntów i nieruchomości
 • Geodezja
 • Gospodarka odpadami
 • Grunty rolne
 • Licencje, zezwolenia
 • Małżeństwa, urodzenia, zgony
 • Meldunki
 • Nieruchomości
 • Ochrona środowiska
 • Opłata skarbowa
 • Petycje
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawa jazdy
 • Rejestracja pojazdów
 • Sprawy mieszkaniowe
 • Strefa płatnego parkowania
 • Świadczenia rodzinne
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
 • Wybory
Filtruj   filtruję... | wyczyść filtr

Gabinet Prezydenta


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.117.114 Wydanie zgody na objęcie wydarzenia honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce lub udziału w komitecie honorowym Licencje, zezwolenia (*.pdf)

Wydział Edukacji


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.04.105

Wniosek - zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Zakładanie szkół i placówek niepublicznych (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.doc)
(*.pdf)
KI.05.105 Udzielenie dotacji budżetowej na prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej Zakładanie szkół i placówek niepublicznych Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetowej na prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów
KI.06.114 Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetowej na prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów Zakładanie szkół i placówek niepublicznych (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.07.105 Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Świadczenia rodzinne (*.pdf)
(*.pdf)

Wydział Finansowy


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.03.114 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków lokalnych Podatki i opłaty lokalne (*.pdf)
KI.08.105 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
KI.09.105 Podatek od nieruchomości - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DN-1 ZDN-1
ZDN-2
KI.10.105 Podatek rolny - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IR-1
ZIR-1
ZIR-2
ZIR-3
KI.11.105 Podatek rolny - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DR-1
ZDR-1
ZDR-2
KI.12.105 Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne DT-1
DT-1A
PTZ-1
PTO-1
KI.13.105 Podatek leśny - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3
KI.14.105 Podatek leśny - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DL-1
ZDL-1
ZDL-2
KI.15.105 Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków lokalnych Podatki i opłaty lokalne (*.pdf)
KI.16.105 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Grunty rolne (*.pdf)
KI.111.108 Zwrot opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
wniosek
(*.pdf)Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.02.110 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania /części/ obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.17.115 Pozwolenie na budowę/zmianę pozwolenia na budowę Budowy i remonty B1
B3
B4
KI.17A.115 Pozwolenie na rozbiórkę Budowy i remonty B1
B4
KI.17B.115 Wydanie dziennika budowy Budowy i remonty (*.pdf)
KI.18.105 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - nie dotyczy przypadków określonych w art.29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a - ustawy Prawo budowlane Budowy i remonty (*.pdf)
B3
KI.18A.105 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - dotyczy przypadków określonych w art.29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a - ustawy Prawo budowlane Budowy i remonty

B2
B3
B4

KI.19.105 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Budowy i remonty (*.pdf)
B3
KI.20.105 Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Budowy i remonty (*.pdf)
B3
KI.21.105 Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego Budowy i remonty (*.pdf)
KI.23.105 Zaświadczenie o samodzielności lokali Budowy i remonty
Sprawy mieszkaniowe
(*.pdf)
KI.24.105 Decyzja o warunkach zabudowy /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy i remonty (*.pdf)
(*.pdf)
KI.25.105 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.26.119 Zaświadczenie potwierdzające fakt obowiązującego lub fakt braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.27.105 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Budowy i remonty (*.pdf)
KI.105.106 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zagospodarowanie przestrzenne (*.pdf)
KI.108.106 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.17-20,
21-105.F01
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
B3
KI.133.114.F01 Wniosek uzupełnienie sprawy Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne

Wydział Spraw Obywatelskich


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.30.105 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste (*.pdf)
KI.31.105 Zgłoszenie pobytu stałego Meldunki (*.pdf)
KI.32.115 Zgłoszenie pobytu czasowego Meldunki (*.pdf)
KI.33.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Meldunki (*.pdf)
KI.34.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Meldunki (*.pdf)
KI.35.119 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.35A.115 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.35B.115 Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.36.115 Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Meldunki (*.pdf)
KI.37.112 CEIDG 1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.39.105 Zaświadczenie o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.41.105 Duplikat zaświadczenia o wpisie/Decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.42.105 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.42A.118 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.42B.118 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.44.113 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.45.113 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.46.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.47.113 Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.48.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.49.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.50.113 Aktualizacja danych w zakresie wykonywania transportu drogowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.51.105 Zgłoszenie zrzeczenia się licencji Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.52.105 Wydanie prawa jazdy Prawa jazdy (*.pdf)
KI.53.105 Wymiana prawa jazdy Prawa jazdy (*.pdf)
KI.54.105 Wniosek o rejestrację pojazdu,Czasową rejestrację, wyrejestrowanieZawiadomienie o nabyciu/zbyciu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.55.105 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.56.105 Wymiana dowodu rejestracyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.57.105 Zmiana w opisie pojazdu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.58.105 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.59.105 Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.60.105 Nadanie nowego numeru identyfikacyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.61.105 Wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.62.105 Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.63.105 Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.64.105 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.110.108 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol (*.pdf)

Zezwolenie roczne - kalkulator Alkohol (*.xls)

Zezwolenie czasowe - kalkulator Alkohol (*.xls)
KI.114.111 Wymiana prawa jazdy. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia

KI.124.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Meldunki (*.pdf)
KI.125.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Meldunki (*.pdf)
KI.126.115 Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Meldunki

(*.pdf)
(*.pdf)

KI.129.113 Wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.130.115 Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców Dane osobowe (*.pdf)
KI.131.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.136.115
Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych w rejestrze dowodów osobistych Dane osobowe (*.pdf)
KI.137.115 Wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu Meldunki (*.pdf)
KI.139.115 Wpisanie do rejestru wyborców Dane osobowe
Wybory
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.143.116 Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)

Wydział Polityki Społecznej


Karta informacyjna Hasło wniosek

Wniosek o wydanie karty programu "Senior 65+"

KI.112.114 Przyznanie karty dużej rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (program rządowy)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.116.110 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.149.120 Wniosek o podjęcie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu Alkohol (*.pdf)

Wydział Gospodarki Komunalnej


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.43.112 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Licencje, zezwolenia
Ochrona Środowiska

KI.65.105 Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.67.105 Wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Siedlce Sprawy mieszkaniowe (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)KI.77.109 Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego/komunalnego lub ponowne wstąpienie w stosunek najmu Sprawy mieszkaniowe (*.pdf)

(*.pdf)


(*.pdf)
KI.79.105 Wydanie karty wędkarskiej Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.81.105 Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.82.105 Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
(*.pdf) (*.pdf)
(*.pdf)
KI.82A.117 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.82B.118 Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów oraz udzielenie w ten sposób pomocy de minimis dla przedsiębiorcy. Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia

(*.pdf)
(zał. 1)
(zał. 2)
(zał. 3)
(zał. 4)
(zał. 5)
(zał. 6)

KI.83.113 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.84.113 Zezwolenie na zbieranie odpadów Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.85.112 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.86.105 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska (*.pdf)
(*.pdf)
KI.87.105 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.115.110 Zgłoszenie do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.119.113 Wydanie karty typu E dla posiadaczy pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.121.112 Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w celu ich pochowania Licencje, zezwolenia
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)

(*.pdf)
KI.122.112 Wydanie abonamentu parkingowego typu Z dla osoby zatrudnionej w SPP Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.123.112 Wydanie karty typu N dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.132.114 Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.142.116 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
D-1 (*.pdf)
D-2 (*.pdf)
KI.145.116 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach Ochrona środowiska
Ewidencja gruntów i nieruchomości
(*.pdf)
KI.146.117 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska (*.pdf)
Wydział Dróg


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.38.114 Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego w pasie drogowym Drogi (*.pdf)
KI.72.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (np. wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazu, remontu budynku itp. roboty) Drogi (*.pdf)
KI.73.117 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych (w tym handlowych i usługowych), ogródków gastronomicznych, witryn oraz w innych celach na prawach wyłączności Drogi (*.pdf)
KI.74.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu umieszczenia reklamy Drogi (*.pdf)
KI.75.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych (np. zjazdu lub chodnika) Drogi (*.pdf)
KI.76.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogi (*.pdf)
KI.148.119 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Drogi (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.151.120

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Drogi (*.pdf)

Urząd Stanu Cywilnego


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.88.105 Sporządzenie aktu urodzenia w trybie rejestracji Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.89.105 Akt małżeństwa sporządzony poprzez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.90.105 Akt małżeństwa sporządzony w związku z zawarciem i rejestracją zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.91.105 Sporządzenie aktu zgonu w trybie rejestracji Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego

KI.92.115 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf) (*.pdf)
(*.pdf)
KI.93.115 Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.94.105 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.95.115 Sprostowanie aktu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.96.115 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.97.105 Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.98.105 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.99.105 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.100.105 Oświadczeni o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.101.115 Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego


Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.102.105 Organizacja uroczystości jubileuszowej Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.103.105 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.104.105 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.134.117 Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.135.115 Zaświadczenie o stanie cywilnym Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
(*.pdf)
KI.141.115 Zmiana imienia i nazwiska Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
(*.pdf)
(*.pdf)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.28.105 Podział nieruchomości Ewidencja gruntów i nieruchomości (*.pdf)
KI.29.105 Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - nie dotyczy gruntów objętych przekształceniem na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ewidencja gruntów i nieruchomości (*.pdf)
KI.70.114 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów i nieruchomości EGIB (*.pdf)
EGIB (*.xls)KI.70B.118 Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Zasób geodezyjny i kartograficzny

P+P1
P+P2
P+P3
P+P4
P+P5
P+P6
P+P7

KI.71.113 Ustalenie numeru porządkowego Ewidencja gruntów i nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.106.106 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
(*.pdf)
KI.107.114 Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.128.113 Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147.119 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - procedura realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.147A.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147B.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147C.119 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99% Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.150.120

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego  z powodu COVID-19

Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
(*.pdf)
lub (*.xls)

Wydział Organizacyjny

KI.140.115 Rozpatrzenie petycji Petycje
KI.120.111 Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna (*.pdf)

Domena internetowa


Wniosek Domena internetowa (*.pdf)

Regulamin Domena internetowa (*.pdf)