Niżej przedstawione procedury wyjaśniają sposób załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Siedlce.

Procedury zostały uszeregowane według spraw załatwianych przez poszczególne wydziały Urzędu oraz według haseł tematycznych. Zawierają informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia danej sprawy, opłat, miejsca złożenia i odbioru dokumentów oraz terminów.

Do procedur, są załączone wzory wniosków, które można wypełnić, wydrukować a następnie złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

wg Wydziałów

wg Haseł

 • Alkohol
 • Akta stanu cywilnego
 • Budowy i remonty
 • Dane osobowe
 • Domena internetowa
 • Dowody osobiste
 • Drogi
 • Działalność gospodarcza
 • Informacja publiczna
 • Ewidencja gruntów i nieruchomości
 • Geodezja
 • Gospodarka odpadami
 • Grunty rolne
 • Licencje, zezwolenia
 • Małżeństwa, urodzenia, zgony
 • Meldunki
 • Nieruchomości
 • Ochrona środowiska
 • Opłata skarbowa
 • Petycje
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawa jazdy
 • Rejestracja pojazdów
 • Sprawy mieszkaniowe
 • Strefa płatnego parkowania
 • Świadczenia rodzinne
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
 • Wybory
Filtruj   filtruję... | wyczyść filtr

Gabinet Prezydenta


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.117.114 Wydanie zgody na objęcie wydarzenia honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce lub udziału w komitecie honorowym (*.pdf, 68kB) Licencje, zezwolenia ki-117-114-f01(*.pdf, 95kB)

Wydział Edukacji


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.04.105

Wniosek - zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Zakładanie szkół i placówek niepublicznych (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.doc)
(*.pdf)
KI.05.105 Udzielenie dotacji budżetowej na prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej Zakładanie szkół i placówek niepublicznych Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetowej na prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów
KI.06.114 Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetowej na prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów Zakładanie szkół i placówek niepublicznych (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.07.105 Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Заявка на отримання шкільної допомоги (*.pdf)

Заявка на отримання шкільної стипендії (*.pdf)
Świadczenia rodzinne (*.pdf)
(*.pdf)

Wydział Finansowy


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.03.114 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków lokalnych Podatki i opłaty lokalne (*.pdf)
KI.08.105 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
KI.09.105 Podatek od nieruchomości - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DN-1
ZDN-1
ZDN-2
KI.10.105 Podatek rolny - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IR-1
ZIR-1
ZIR-2
ZIR-3
KI.11.105 Podatek rolny - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DR-1
ZDR-1
ZDR-2
KI.12.105 Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne DT-1
DT-1A
PTZ-1
PTO-1
KI.13.105 Podatek leśny - osoby fizyczne Podatki i opłaty lokalne IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3
KI.14.105 Podatek leśny - osoby prawne Podatki i opłaty lokalne DL-1
ZDL-1
ZDL-2
KI.15.105 Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków lokalnych Podatki i opłaty lokalne (*.pdf)
KI.16.105 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Grunty rolne (*.pdf)
KI.111.108 Zwrot opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
(*.pdf)Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.02.110 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania /części/ obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.17.115 Pozwolenie na budowę Budowy i remonty PB-1
PB-5
uzupełnienie


KI.17A.115 Pozwolenie na rozbiórkę Budowy i remonty PB-3
uzupełnienie
KI.17B.115 Wydanie dziennika budowy Budowy i remonty (*.pdf)
KI.17C.121 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Budowy i remonty PB-7
PB-5
KI.17D.121 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Budowy i remonty PB-8
PB-5
KI.18.105 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego) Budowy i remonty PB-2
PB-5

KI.18A.105 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego Budowy i remonty PB-2a

uzupełnienie
PB-5

KI.18B.121 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

PB-11
PB-5

KI.19.105 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Budowy i remonty PB-5
PB-18
KI.20.105 Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Budowy i remonty PB-5
PB-9
KI.20A.121 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Budowy i remonty PB-10
PB-5
KI.21.105 Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego Budowy i remonty PB-4
KI.22.121 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Budowy i remonty PB-14
KI.23.105 Zaświadczenie o samodzielności lokali Budowy i remonty
Sprawy mieszkaniowe
(*.pdf)
KI.24.105 Decyzja o warunkach zabudowy /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy i remonty (*.pdf) 
KI.25.105 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.26.119 Zaświadczenie potwierdzające fakt obowiązującego lub fakt braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.27.105 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Budowy i remonty (*.pdf)
KI.40.121 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
Budowy i remonty

PB-6
KI.105.106 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zagospodarowanie przestrzenne (*.pdf)
KI.108.106 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
(*.pdf)
KI.17-20,
21-105.F01
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne
PB-5
KI.133.114.F01 Wniosek uzupełnienie sprawy Budowy i remonty
Zagospodarowanie przestrzenne

Wydział Spraw Obywatelskich


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.30.105 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste (*.pdf)
KI.31.105 Zgłoszenie pobytu stałego Meldunki (*.pdf)
KI.32.115 Zgłoszenie pobytu czasowego Meldunki (*.pdf)
KI.33.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Meldunki (*.pdf)
KI.34.115 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Meldunki (*.pdf)
KI.35.119 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.35A.115 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.35B.115 Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Dane osobowe
Meldunki
(*.pdf)
KI.36.115 Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Meldunki (*.pdf)
KI.37.112 CEIDG 1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.39.105 Zaświadczenie o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.41.105 Duplikat zaświadczenia o wpisie/Decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza (*.pdf)
KI.42.105 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.42A.118 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.42B.118 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.44.113 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.45.113 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.46.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.47.113 Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.48.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.49.105 Zezwolenie na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.50.113 Aktualizacja danych w zakresie wykonywania transportu drogowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.51.105 Zgłoszenie zrzeczenia się licencji Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.52.105 Wydanie prawa jazdy Prawa jazdy (*.pdf)
KI.53.105 Wymiana prawa jazdy Prawa jazdy (*.pdf)
KI.54.105 Wniosek o rejestrację pojazdu - Czasową rejestrację, wyrejestrowanie - Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.55.105 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.56.105 Wymiana dowodu rejestracyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.57.105 Zmiana w opisie pojazdu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.58.105 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.59.105 Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.60.105 Nadanie nowego numeru identyfikacyjnego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.61.105 Wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.62.105 Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.63.105 Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.64.105 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Rejestracja pojazdów (*.pdf)
KI.110.108 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol (*.pdf)
KI.114.111 Wymiana prawa jazdy. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia

KI.124.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Meldunki (*.pdf)
KI.125.115 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Meldunki (*.pdf)
KI.126.115 Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Meldunki

(*.pdf)
(*.pdf)

KI.129.113 Wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Prawa jazdy
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.130.115 Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców Dane osobowe (*.pdf)
KI.131.113 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.136.115
Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych osobowych w rejestrze dowodów osobistych Dane osobowe (*.pdf)
KI.137.115 Wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu Meldunki (*.pdf)
KI.139.115 Wpisanie do rejestru wyborców Dane osobowe
Wybory
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.143.116 Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Licencje, zezwolenia (*.pdf)

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych


Karta informacyjna Hasło wniosek

Wniosek o wydanie karty programu "Senior 65+"

KI.112.114 Przyznanie karty dużej rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (program rządowy)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.116.110 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.149.120 Wniosek o podjęcie działa wobec osoby nadużywającej alkoholu Alkohol (*.pdf)

Wydział Gospodarki Komunalnej


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.43.112 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Licencje, zezwolenia
Ochrona Środowiska

KI.65.105 Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.67.121 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sprawy mieszkaniowe (*.pdf)

KI.77.121 Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu / najmu na czas nieoznaczony lub ponowne wstąpienie w stosunek najmu Sprawy mieszkaniowe (*.pdf)
(*.pdf)
KI.79.105 Wydanie karty wędkarskiej Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.81.105 Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.82.105 Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
(*.pdf) (*.pdf)
(*.pdf)
KI.82A.117 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.82B.118 Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów oraz udzielenie w ten sposób pomocy de minimis dla przedsiębiorcy Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia

(*.pdf)
(zał. 1)
(zał. 2)
(zał. 3)
(zał. 4)
(zał. 5)
(zał. 6)

KI.83.113 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.84.113 Zezwolenie na zbieranie odpadów Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.85.112 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.86.105 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska (*.pdf)
(*.pdf)
KI.87.105 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.115.110 Zgłoszenie do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.119.113 Wydanie karty typu E dla posiadaczy pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.121.112 Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w celu ich pochowania Licencje, zezwolenia
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)

(*.pdf)
KI.122.112 Wydanie abonamentu parkingowego typu Z dla osoby zatrudnionej w SPP Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.123.112 Wydanie karty typu N dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych Licencje, zezwolenia
Strefa płatnego parkowania
(*.pdf)
KI.132.114 Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Ochrona środowiska
Licencje, zezwolenia
(*.pdf)
KI.142.116 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
D-1 (*.pdf)
D-2 (*.pdf)
KI.145.116 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach Ochrona środowiska
Ewidencja gruntów i nieruchomości
(*.pdf)
KI.146.117 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska (*.pdf)
KI.154.122

Uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na utrzymanie/hodowanie charta rasowego lub jego mieszańca

Licencje, zezwolenia (*.pdf)
KI.155.122 Deklaracja społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na terenie miasta Siedlce Licencje, zezwolenia
Ochrona środowiska
(*.pdf)

Wydział Dróg


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.38.114 Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego w pasie drogowym Drogi (*.pdf)
KI.72.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (np. wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazu, remontu budynku itp. roboty) Drogi (*.pdf)
KI.73.117 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych (w tym handlowych i usługowych), ogródków gastronomicznych, witryn oraz w innych celach na prawach wyłączności Drogi (*.pdf)
KI.74.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu umieszczenia reklamy Drogi (*.pdf)
KI.75.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych (np. zjazdu lub chodnika) Drogi (*.pdf)
KI.76.105 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogi (*.pdf)
KI.148.119 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Drogi (*.pdf)
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.151.120

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Drogi (*.pdf)

Urząd Stanu Cywilnego


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.88.105 Sporządzenie aktu urodzenia w trybie rejestracji Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.89.105 Akt małżeństwa sporządzony poprzez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.90.105 Akt małżeństwa sporządzony w związku z zawarciem i rejestracją zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe

KI.91.105 Sporządzenie aktu zgonu w trybie rejestracji Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego

KI.92.115 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf) (*.pdf)
(*.pdf)
KI.93.115 Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.94.105 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.95.115 Sprostowanie aktu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.96.115 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Małżeństwa, urodzenia, zgony
Akta stanu cywilnego
Dane Osobowe
(*.pdf)
KI.97.105 Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.98.105 Oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.99.105 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.100.105 Oświadczeni o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony

KI.101.115 Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego


Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.102.105 Organizacja uroczystości jubileuszowej Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.103.105 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.104.105 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.134.117 Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
(*.pdf)
KI.135.115 Zaświadczenie o stanie cywilnym Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
(*.pdf)
KI.141.115 Zmiana imienia i nazwiska Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.153.122 Udostępnienie informacji z akt zbiorowych Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach Akta stanu cywilnego
Małżeństwa, urodzenia, zgony
Dane osobowe
(*.pdf)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Karta informacyjna Hasło wniosek
KI.28.105 Podział nieruchomości Ewidencja gruntów i nieruchomości (*.pdf)
KI.29.105 Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - nie dotyczy gruntów objętych przekształceniem na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ewidencja gruntów i nieruchomości (*.pdf)
KI.70.114 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów i nieruchomości EGIB (*.pdf)
EGIB (*.xls)KI.70B.118 Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Zasób geodezyjny i kartograficzny

P+P1
P+P2
P+P3
P+P4
P+P5
P+P6
P+P7

KI.71.113 Ustalenie numeru porządkowego Ewidencja gruntów i nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.106.106 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
(*.pdf)
KI.107.114 Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.128.113 Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147.119 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - procedura realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
(*.pdf)
KI.147A.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147B.119 Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.147C.119 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99% Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
KI.150.120

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego  z powodu COVID-19

Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)
(*.xls)

KI.152.121 Zgłoszenie wniesienia w pomniejszonej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej skarbowi państwa za 2021 r. Ewidencja gruntów i nieruchomości
Nieruchomości
Geodezja
(*.pdf)

(załącznik *.xls)

Wydział Organizacyjny

KI.140.115 Rozpatrzenie petycji Petycje
KI.120.111 Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna (*.pdf)

Domena internetowa


Wniosek Domena internetowa (*.pdf)

Regulamin Domena internetowa (*.pdf)