Logotyp Miasta Siedlce

Logo Miasta Siedlce (autor: Tomasz Jakubowski) zdominowane jest przez symbolikę atlasa, dźwigającego kulę ziemską. Hasło: "Miasto Przyjazne" charakteryzuje Siedlce jako miejsce przyjazne inwestorom, turystom i mieszkańcom.

Figura atlasa stanowi zwieńczenie najbardziej charakterystycznego budynku w centrum Siedlec - dawnego ratusza miejskiego, obecnie siedziby Muzeum Regionalnego. Ratusz jest traktowany za najcenniejszy zabytek obiektów architektonicznych o przeznaczeniu publicznym. Potoczna nazwa "Jacek" wywodzi się prawdopodobnie z miejscowej legendy, wg której do wykonania zwieńczającej ratusz figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej o imieniu Jacek. Dzięki swej oryginalnej formie, ratusz jest zaliczany do najciekawszych budowli ratuszowych w Polsce. Zaprojektowany prawdopodobnie przez Jana Zygmunta Deybla, został wzniesiony w latach 1763-1766, na miejscu istniejących wcześniej, zniszczonych przez pożary, kilku drewnianych ratuszy.

Użycie logo Miasta Siedlce

Logo Miasta Siedlce jest znakiem graficznym chronionym prawami autorskimi, należącymi do Urzędu Miasta Siedlce. Każdorazowe użycie logotypu wymaga pisemnej zgody Prezydenta Miasta Siedlce.

Osoby i instytucje zainteresowane wykorzystaniem logotypu proszone są o kontakt z Gabinetem Prezydenta tel. 25 794 37 50, e-mail: sekretariat@um.siedlce.pl

Herb Miasta Siedlce

Do pobrania

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Siedlce.

Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. URP Nr 115 poz. 980) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930r. (Dz. URP Nr 80 póz. 629), po porozumieniu się z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zatwierdzam herb miasta Siedlce w następującej postaci: w polu czerwonym zbrojny rycerz srebrny z podniesioną przyłbicą, pędzi w prawo, na rumaku srebrnym, w ręce prawej trzyma miecz obnażony - srebrny, w lewej ręce - tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym, czaprak, uzda i popręgi rumaka - błękitne. Pod przednimi kopytami rumaka - mur forteczny z trzema basztami, z których środkowa wyższa, mur i baszty - srebrne, bramy i okna - czarne.

Jeden wizerunek zatwierdzonego herbu pozostaje w przechowaniu Zarządu Miejskiego Miasta Siedlce, drugi - identyczny - w przechowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

Minister Spraw Wewnętrznych
(-) Sławoj Składkowski

Uchwala Nr XXVI/201/92 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie herbu miasta Siedlce.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l.

1. Herbem miasta Siedlce, zwanym dalej "herbem miasta" jest: wizerunek zbrojnego srebrnego rycerza, o widocznym lewym profilu, pędzącego na srebrnym rumaku, w prawej ręce trzymającego miecz obnażony srebrny, w lewej ręce - tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym, czaprak, uzda i popręgi rumaka - błękitne. Pod przednimi kopytami rumaka -mur forteczny z trzema basztami, z których środkowa wyższa, mur l baszty - srebrne, bramy l okna czarne, umieszczony w czerwonym polu prostokątnej tarczy z obwódką koloru czarnego o dolnej krawędzi wydłużonej po środku.

1. Wzór herbu zawiera załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

2. Herb określony w ust.l może być stosowany samodzielnie lub w sposób określony w ust.2 i 3.

3. Herb miasta może być umieszczany na prostokątnym płacie tkaniny w kolorze białym z niebieskim pasem biegnącym poziomo na środku szerokości tkaniny.

2. Stosunek szerokości tkaniny do jej długości wynosi 2:5, a szerokość pasa niebieskiego do szerokości tkaniny 17:80.

3. Płat tkaniny z herbem miasta może być umieszczony na drzewcu. Herb umieszcza się w 1/4odległości od drzewca.

4. Wzór herbu miasta umieszczonego na tkaninie z niebieskim pasem biegnącym poziomo zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Herb miasta może być umieszczony na prostokątnym płacie tkaniny w kolorze białym i niebieskim pasem biegnącym pionowo po środku szerokości tkaniny, w 1/4 wysokości płatu tkaniny licząc od góry.

6. Stosunek szerokości tkaniny do jej długości wynosi 2:5, a szerokość pasa niebieskiego do szerokości tkaniny 17:80.

7. Wzór herbu miasta umieszczonego na tkaninie z niebieskim pasem biegnącym pionowo zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Herb miasta zawiesza się w siedzibie Rady Miejskiej l w siedzibach jej jednostek organizacyjnych.

2. Herb miasta może być użyty w innych celach przez inne jednostki mające siedzibę lub działające na terenie miasta, po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta.

§ 3.

Herb miasta umieszczony na tkaninie wywiesza się na budynkach będących siedzibą Rady Miejskiej lub miejscem obrad Rady oraz może być umieszczony na budynkach i obiektach publicznych a także w innych miejscach publicznych podczas uroczystości państwowych i lokalnych, a także z innych okazji dla podkreślenia charakteru uroczystości.

§ 4.

1. Herb miasta umieszczony na tkaninie może być użyty podczas wszystkich uroczystości i lokalnych jako element dekoracyjny.

2. Herb miasta może być wystawiony w biurach Rady Miejskiej i jej organów oraz biurach instytucji i zakładów pracy znajdujących się na terenie miasta w celach reprezentacyjnych.

3. Herb miasta umieszczony na tkaninie może być użyty w celach reprezentacyjnych miasta, w kontaktach z innymi miastami /gminami/ w kraju i za granicą.

§ 5.

W Statucie Miasta Siedlce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/31/90 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 26 lipca 1990 r., w § 3, ust.l otrzymuje brzmienie:

"l.Herbem Miasta jest stylizowana "Pogoń litewska" z murem fortecznym".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Mirosław SYMANOWICZ

Więcej informacji na temat pochodzenia Herbu znaleźć mogą Państwo w wydawnictwach:

  • "Herby, legendy, dawne mity" - "Legenda Czartoryskich" - pod redakcją Marka Cetwińskiego i Marka Derwicha. Książka została wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą we Wrocławiu 1987r.
  • "Herby Rycerstwa polskiego" -wydawnictwo wydane przez agencję Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe - Reprint w Warszawie 1988 rok jako przedruk wykonany w Drukarni Narodowej w Krakowie z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Oryginał został "zebrany i wydany przez Bartosza Paprockiego w r. p. 1584", później wydany ponownie przez Kazimierza Józefa Turowskiego w Krakowie 1858 roku - nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej.