Prezydent Miasta Siedlce informuje, że w terminie do 15 września każdego roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Siedlce.

Warunki otrzymania dotacji określa Uchwała nr VI/107/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Prezydenta Miasta w terminie do 15 września każdego roku. Powyższy termin składania wniosków nie obowiązuje dotacji na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a w szczególnych przypadkach w wysokości do 100% nakładów koniecznych, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac oraz gdy ze względu na stan zachowania zabytku istnieje konieczność podjęcia niezwłocznych robót interwencyjnych.

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Siedlce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie miasta Siedlce.
  2. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na które została udzielona dotacja/zostały przekazane środki.
  3. Uchwała Nr VI/107/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 r.