W dniu 25 marca 2021 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Celem głównym projektu było wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych.

Cel bezpośredni polegał na poprawie stanu i rozbudowie infrastruktury na cele kulturalne w zabytkowym Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach.

Cele szczegółowe:

 • poprawa dostępności i zwiększenie wykorzystania w celach kulturalnych zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach poprzez odnowę i rozbudowę infrastruktury na jego terenie, przeznaczonej do rekreacji i kultury,
 • ochrona i uwypuklenie walorów historycznych miejsca, dzięki pracom rewaloryzacyjnym i promocji obiektu, jako atrakcji turystycznej Mazowsza.

Efektem przedsięwzięcia jest znaczące rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście. Dzięki tej ofercie oraz zwiększeniu możliwości integracji społecznej, a także wzmocnieniu promocji turystycznej i przyciągnięciu większej ilości zwiedzających, osiągnięty jest wzrost aktywizacji (partycypacji) mieszkańców, budowa lokalnego kapitału społecznego, wzrost poziomu współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Są to „miękkie" efekty rozwojowe, bardzo istotne dla wzmacniania podstaw rozwoju lokalnego. Realizacja inwestycji wpływa na umocnienie Siedlec jako ponadregionalnego ośrodka kulturalnego, posiadającego bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.

Przedsięwzięcie oddziałuje na:

 1. stworzenie atrakcyjnych miejsc w przestrzeni publicznej, sprzyjających rekreacji i integracji mieszkańców,
 2. podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w śródmieściu,
 3. poprawę ładu przestrzennego śródmieścia oraz wzmocnienie jego funkcji centrotwórczych,
 4. organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 5. umocnienie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury.

Wartość projektu 16.971.396,45 zł
Wydatki kwalifikowane 13.197.516,85 zł
Wkład funduszy europejskich 8.411.366,49  zł

Beneficjent - Miasto Siedlce

Miasto Siedlce informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci)

Klauzula informacyjna RODO dot. projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” nr POIS.08.01.00.00-1009/17

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. projektu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Prezydent Miasta Siedlce jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z realizacją ww. projektu na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa (Umowa o dofinansowanie nr POIS 08.01.00.00-1009/17-00 Projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” nr POIS 08.01.00.00-1009/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, zawartej w dniu 25 marca 2021 r. w Siedlcach).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora danych - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie na numer (025) 7943757.
 4. Administrator danych osobowych oraz Podmiot przetwarzający przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wykonaniem ww. umowy na realizację ww. projektu oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania ww. umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty współrealizujące ww. projekt (wykonawcy oraz podwykonawcy), c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją ww. projektu, którego beneficjentem jest Miasto Siedlce.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  b) prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
  c) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  d) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
  e) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w
  elu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Pełna klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w programie infrastruktura i środowisko znajduje się pod adresem:
  https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
 12. Pełna klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec Beneficjentów w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury znajduje się pod adresem: http://poiis.mkidn.gov.pl/o-stronie/polityka-prywatnosci

Harmonogram wydarzeń kulturalnych w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach od lipca 2023 do czerwca 2024 w ramach zdania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach