"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"

Miasto Siedlce w dniu 30.11.2017 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Wiśniew oraz Gminą Zbuczyn pn: "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" współfinansowanego rzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałanie 4.3.1 "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej", Typ projektów: "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020. 
Inwestycja jest projektem kompleksowym, integrującym trzy typy projektów:


• Budowa centrum przesiadkowego z uwzględnieniem systemu "Parkuj i Jedź" 
• Budowa wydzielonych dróg dla rowerów w ramach infrastruktury centrum przesiadkowego 
• Wprowadzenie systemu monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej (ITS) wraz z infrastrukturą uzupełniającą (m.in. chodniki i miejsca parkingowe dla rowerów, miejsce obsługi podróżnych i in.) na obszarze zintegrowanego centrum przesiadkowego.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powodowanych przez zwiększony ruch drogowy. 
Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Siedlcach stanowi rozwiązanie zidentyfikowanych problemów komunikacyjnych, a także środowiskowych, które dotyczą zarówno mieszkańców miasta, jak i subregionu. 

Bezpośrednie cele działań: 

• Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w okolicach dworca kolejowego w Siedlcach. 
• Ułatwienie dostępu do komunikacji autobusowej (publicznej i prywatnej) oraz kolejowej. 
• Poprawa jakości obsługi pasażerów w Siedlcach. 
• Dostarczenie podróżnym (w Siedlcach i na obszarze powiązanym) informacji w czasie rzeczywistym o ruchu autobusów zapewniających dojazd do Centrum Przesiadkowego. 
• Redukcja przejazdów indywidualnymi środkami transportu na rzecz przejazdów transportem publicznym (efekt substytucji ruchu samochodowego). 
• Ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfort życia mieszkańców.


Projekt umożliwi osiągnięcie długofalowych efektów w postaci: 
- Zapewnienie interoperacyjności różnych systemów transportowych, 
- Zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego, 
- Poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie. 

Całkowita wartość projektu: 15 323 653,08 zł 
Kwota dofinansowania funduszy europejskich: 11 507 345,30 zł 

Beneficjent: Miasto Siedlce