Miasto Siedlce 

zrealizowało projekt pod nazwą:

"Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej włączonych do Specjalnej Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I 
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 

Działanie 1.3 
Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 6 054 013,98 zł 
Wydatki kwalifikowane: 5 534 557,90 zł 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 704 374,22 zł 
Beneficjent:

Opis projektu: 
W ramach projektu została wybudowana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem. 

Zakres rzeczowy: 
- budowa drogi dojazdowej o długości 849,6 m, 
- budowa zjazdów z kostki brukowej, 
- oznakowanie poziome i pionowe, 
- budowa sieci wodociągowej, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- budowa kanalizacji sanitarnej 
- roboty elektryczne 
Realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Siedlec 
i wschodniej części województwa mazowieckiego poprzez poprawę dostępności terenów pod działalność gospodarczą dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu