Świadczenia zdrowotne mieszkańcom miasta zapewniają:

 1. publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, które dzielą się na:
  • lecznictwo ambulatoryjne, w ramach którego wyróżnia się lecznictwo ambulatoryjne podstawowe i specjalistyczne
  • lecznictwo szpitalne, gdzie wyróżniamy szpitale I poziomu referencyjnego czyli szpitale powiatowe, oraz II poziomu referencyjnego odpowiadające wojewódzkim szpitalom specjalistycznym
 2. placówki resortowej służby zdrowia, ze świadczeń których korzystają również uprawnieni mieszkańcy Siedlec (np. wojsko, policja, straż pożarna, pracownicy PKP, członkowie rodzin itp.) tj.
  • służba zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmująca swoją opieką pracowników: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, UOP, Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej Straży Granicznej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów i członków rodzin w/w grup zawodowych oraz pracowników cywilnych,
  • służba zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej,
  • służba zdrowia PKP,
 3. inne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Potrzeby ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej, obejmującej świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne z zakresu: medycyny ogólnej i rodzinnej, pediatrii, ginekologii, położnictwa i stomatologii zapewniają mieszkańcom Siedlec placówki służby zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. S ą to: 4 przychodnie p.o.z., w skład których wchodzą 4 poradnie ogólne, 2 poradnie "K", 3 poradnie dziecięce i ambulatorium lekarza ogólnego oraz przychodnia stomatologiczna z 3 stomatologicznymi przychodniami rejonowymi i 1 międzyszkolną poradnią stomatologiczną.

Specjalistyczną ambulatoryjną opieką zdrowotną otaczają mieszkańców miasta :

 1. Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
 2. Poradnie Specjalistyczne Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

LECZNICTWO SZPITALNE

Szpitale I poziomu referencyjnego

Potrzeby lecznictwa szpitalnego I poziomu referencyjnego mieszkańcom Siedlec w miejscu zamieszkania zapewnia:
Szpital Miejski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach , ul. Starowiejska 15 o łącznej liczbie łóżek - 231. W skład Szpitala wchodzą następujące oddziały: chirurgiczny, położniczo- ginekologiczny, zakaźny, noworodków i wcześniaków, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrzny oraz opieki poliatywno-hospicyjnej, a także zakład opiekuńczo-leczniczy.
Nr telefonu szpitalnej centrali telefonicznej: 632 20 61 do 69

Szpitale II poziomu referencyjnego

Potrzeby lecznictwa szpitalnego II poziomu referencyjnego mieszkańcom Siedlec w miejscu zamieszkania zapewnia Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki o łącznej liczbie łóżek 514 z oddziałami: wewnętrzny, kardiologiczny, chirurgiczny, ortopedyczno-urazowy, urologiczny, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, neurologiczny, onkologiczny, intensywnej opieki medycznej, laryngologiczny, dializ, chirurgii dziecięcej, okulistyczny, rehabilitacyjny.

Nr telefonu szpitalnej centrali telefonicznej: 644 44 95, 644 45 41