dla rozwoju Mazowsza Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. "Przebudowa ulicy Pułaskiego w Siedlcach" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet III Regionalny system transportowy 

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Informacje dotyczące projektu: 

Całkowita wartość projektu: 2 440 879,07 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 074 747,20zł 

Okres realizacji: 2008-2010 

Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: Projekt obejmował przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Floriańskiej o długości 481 m, wraz ze skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi znajdującymi się na tym odcinku (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki został przebudowany w 2005 r.) oraz przebudowę oświetlenia ulicznego całego odcinka od ul. Armii Krajowej do ul. Floriańskiej. Przebudowa mieści się całkowicie w pasach drogowych ulicy Pułaskiego i ulic poprzecznych. Przebudowa, której dotyczył projekt, obejmowała w szczególności: - przebudowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami: pełna wymiana konstrukcji: 3.289 m2, poszerzenie jezdni: 66 m2, nakładka: 1.432 m2; 
- przebudowę chodników: 3.552 m2, z urządzeniem w ich obrębie stanowisk parkingowych (60 ukośnych i 2 równoległe): 930 m2, 
- przebudowę zjazdów (27 szt.): 666 m2, 
- przebudowę zatoki autobusowej (1 szt.): 115 m2, 
- urządzenie terenów zieleni: 840 m2, 
- przebudowę oświetlenia, 
- budowę kanału deszczowego, 
- wykonanie oznakowania pionowego; 
- wykonanie oznakowania poziomego. 

W ramach projektu zaprojektowano zwężenie jezdni do 7,5 m, w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej pod parkowanie samochodów. Jedynie przy skrzyżowaniach z ulicami Kilińskiego i Floriańską, na których występują zwiększone potoki skrętne, poszerzono jezdnię i wygospodarowano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Zatokę autobusową pozostawiono w dotychczasowej lokalizacji. miejsca postojowe urządzono w obrębie chodników przeważnie jako ukośne, co będzie pozwalało wjeżdżać na te miejsca i opuszczać je bez przejeżdżania na przeciwny pas ruchu. na powierzchniach chodników i zjazdów umieszczono płytkie ścieki dla wody odpływającej z rynien. Powiększono misy dla drzew. pod północnym pasem ruchu zaprojektowano kanalizację deszczową i zwiększono liczbę wpustów deszczowych, a wzdłuż krawężników zaprojektowano ścieki. Zaprojektowano również wymianę z przebudową oświetlenia ulicznego. Na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Floriańskiej po stronie południowej, gdzie konstrukcja istniejąca ma wystarczającą nośność, został wykonany remont poprzez wymianę warstwy ścieralnej. Po stronie północnej, gdzie nośność jest niewystarczająca, została rozebrana istniejąca konstrukcja, ułożony kanał deszczowy i odbudowana jezdnia o nowej konstrukcji. Rozbiórka i odbudowa nawierzchni na całej szerokości jezdni nastąpiła także na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Kilińskiego, gdzie została wybudowana kanalizacja deszczowa i sanitarna. W ramach projektu zastosowano rozwiązania technicznych polegające na zniesieniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych oraz zastosowano odpowiednią fakturę i kolorystykę nawierzchni (specjalne żółte płyty chodnikowe o zwiększonej szorstkości).