Miasto Siedlce zrealizowało projekt pod nazwą: 
"Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach" 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 56 385 776,29 zł 
Wydatki kwalifikowane: 55 615 314,50 zł 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 369 188,70 zł 
Wkład własny: 23 016 587,59 zł 
Okres realizacji projektu: 2014 – 2018 Beneficjent: Miasto Siedlce 

Zakres rzeczowy projektu: 
• budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej: 
- przedłużenie i wyposażenie wybudowanej konstrukcji tunelu, 
- budowa dojazdów, ścieżek rowerowych i chodników z miejscami parkingowymi, 
- budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Składową, 
- przebudowa ul. Kolejowej z drogami serwisowymi, 
- budowa wejść na perony i windy osobowej, 
- przebudowa kolizji, 
- budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, 
- zieleń, 
• budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej: 
- budowa jezdni i wiaduktu nad ul. Partyzantów i przebudowa ul. Partyzantów, 
- rozbudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Składową - Hozera - Zbrojną oraz budowa skrzyżowania z ul. Ceglaną i Łukasińskiego, 
- budowa jezdni w ul. Zbrojnej, 
- budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów, ekranów akustycznych i murów oporowych, 
- oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
- rozbiórka budynków kolidujących z nową drogą, 
- nowe uzbrojenie terenu (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna i energetyczna), 
- przebudowa kolizji, 
- zieleń.

Głównym celem projektu jest poprawa komunikacji w subregionie siedleckim poprzez uspójnienie układu dróg lokalnych w Siedlcach z siecią TEN-T. Cele bezpośrednie projektu: 
- zapewnienie dostępu do planowanego centrum przesiadkowego w Siedlcach, 
- poprawa dostępności multimodalnego węzła na kolejowej sieci TEN-T, 
- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, 
- zwiększenie płynności ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwej nośności i przepustowości budowanego ciągu drogowego, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie elementów uspokajających ruch oraz organizację w sposób zmniejszający możliwość występowania kolizji, 
- uporządkowanie strumieni ruchu drogowego dzięki rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego, 
- ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfortu życia mieszkańców.

Efekty projektu: 
- poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T, 
- zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa mazowieckiego, 
- zapewnienie interoperacyjności krajowych i lokalnych systemów transportowych, 
- zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego, 
- poprawa stanu środowiska naturalnego.