Miasto Siedlce w dniu 29.05.2023r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach porozumienia  z Gminą Siedlce, Gminą Zbuczyn, Gminą Mokobody, Gminą Kotuń, Gminą Wiśniew na zadanie  pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś  priorytetowa XI REACT- EU Działanie 11.4 Transport miejski, konkurs nr POIiŚ.11.4/2/22.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 103 658,53 zł