dla rozwoju Mazowsza 


Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn.
 "Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III "Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" 

Informacje dotyczące projektu: 

Całkowita wartość: 5 033 881,75 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 277 950,33 zł 

Okres realizacji: 2008-2010 

Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: ul. Sokołowska stanowi drogę wjazdową do miasta z kierunku północnego. 

Projekt "Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły", o łącznej długości ok. 535 mb, polegał na: - uzupełnieniu nawierzchni, 
wykonaniu zjazdów (26 szt.), 
wykonaniu chodników, 
wykonaniu ścieżek rowerowych, 
wykonaniu zatok autobusowych (2 szt.), 
wykonaniu zieleńców,­ budowie kanalizacji deszczowej. 

Po stronie lewej włączono ścieżkę rowerową w skrzyżowanie z ul. Popiełuszki nawiązując do istniejącej geometrii skrzyżowania, natomiast po stronie prawej początek robót przyjęto za zatoką autobusową ze względu na zabudowę. Na całej długości odcinka wykonano obustronne jednokierunkowe ścieżki rowerowe o szer. ok. 1,5 m oraz chodniki o szer. 1,5-2,0 m oddzielone od jezdni zieleńcami i opaską bezpieczeństwa o szer. ok. 0,5 m. Przebudowano jedną zatokę autobusową po stronie wschodniej oraz wybudowano jedną zatokę po stronie zachodniej w nowej lokalizacji ze względu na występujące kolizje oraz brak odpowiednich parametrów geometrycznych przy zatoce istniejącej. Jezdnia i zatoki autobusowe zostały obramowane betonowymi krawężnikami. Na przedmiotowym odcinku wybudowano kanalizację deszczową (istnieje kanał ogólnospławny) wraz z przykanalikami do studni wpustowych oraz wyrównano istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z nakładką z asfaltobetonu. Pasy zieleni pomiędzy jezdnią i ogrodzeniami zostały oczyszczone, rozplantowane, użyźnione i obsiane trawą. W związku z kolizją istniejących drzew z geometrią ulicy, wymagana była ich częściowa wycinka. Usunięte drzewa zostały zastąpione przez nowe nasadzenia. 
W ramach zadania zostały wprowadzone oznakowania poziome i pionowe ciągów rowerowych, przejść dla pieszych oraz stała organizacja ruchu dla pojazdów.