Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. 
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r." 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej

Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 56 450,00 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowane: 56 450,00 zł 
Wartość dofinansowania: 47 982,50 zł 
Okres realizacji: 2014-2015 
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu: 
Na projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 r." składają się następujące elementy: 
• opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach 
i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w Siedlcach, 
• opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siedlce do roku 2020", 
• przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Siedlce, 
• informacja i promocja, 
• aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Siedlce.

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
• redukcji emisji gazów cieplarnianych; 
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.pois.gov.pl