dla rozwoju Mazowsza 

Miasto Siedlce i Gmina Siedlce 
zrealizowały w partnerstwie projekt pn. "Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowaInformacje dotyczące projektu: Całkowita wartość projektu: 8 275 215,16 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 690 536,43 zł Okres realizacji: 2007-2010, Beneficjent: Miasto Siedlce Opis projektu: Przedmiotem projektu była przebudowa i budowa dwóch odcinków dróg gminnych, tworzących jeden ciąg komunikacyjny, zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce (ulica Piaski Zamiejskie) i gminy Siedlce (ulica Piaskowa). Zakres projektu obejmował: 1. Przebudowę ulicy Piaski Zamiejskie od ul. Kątowej do ul. Żniwnej (granica miasta) obejmującą, następujący zakres robót: - przebudowę nawierzchni na odcinku o długości 750 m wraz z dwoma skrzyżowaniami znajdującymi się na tym odcinku, 

 • - budowę chodników o długości 1239 m, 
 • - budowę zjazdów do posesji o powierzchni 1446 m2, 
 • - budowę pętli autobusowej na skrzyżowaniu z ulicą Żniwną, 
 • - budowę drogi do separatora o nawierzchni tłuczniowej o długości 25 m, 
 • - budowę kanału deszczowego o łącznej długości 1942,2 m, w tym rów otwarty 392 m, 
 • - przebudowę infrastruktury technicznej (przebudowa gazociągu, wykonanie zabezpieczeń kabla telefonicznego na wjazdach oraz usunięcie kolizji istniejących urządzeń energetycznych z projektowanym układem drogowym), 
 • - zagospodarowanie zieleni, 
 • - oznakowanie pionowe i poziome. 2. Budowę ulicy Piaskowej na odcinku od ul. Piaski Zamiejskie (granica z miastem) do drogi krajowej Nr 63 w miejscowości Strzała, obejmującą następujący zakres prac: - budowę nawierzchni na odcinku o długości 1778 m wraz ze skrzyżowaniem włączającym ulicę Piaskową do drogi krajowej Nr 63, 
 • - budowę chodników o długości 360 m, 
 • - budowę zjazdów do posesji o powierzchni 119 m2 
 • - przebudowę obiektu mostowego, 
 • - zagospodarowanie zieleni 
 • - oznakowanie pionowe i poziome Ulica Piaski Zamiejskie została poszerzona do szerokości 6 m.

 Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni została wzmocniona do nośności 115 kN/oś. Zjazdy indywidualne, chodniki, nawierzchnia pętli autobusowej zostały wykonane z betonowej kostki brukowej. Jezdnię ulicy obramowano krawężnikiem typu ciężkiego. Wody opadowe z nawierzchni ulicy zostały odprowadzone wpustami ulicznymi do wybudowanego w ramach projektu kanału deszczowego, prowadzonego pasem jezdni, a następnie w stronę odbiornika końcowego. Na ulicy Piaskowej na odcinku drogi biegnącym w terenie zabudowanym o dł. 180 m wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szer. 7,0 m wraz z krawężnikami oraz obustronnymi chodnikami oraz zjazdy do posesji. Na pozostałym odcinku szerokość jezdni wynosi 5,5 m. Zjazdy indywidualne i chodniki wykonano 
z betonowej kostki brukowej. W ramach remontu obiektu mostowego wyremontowano uszkodzone elementy mostu, poszerzono płytę, zamontowano bariery ochronne.. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Był to projekt realizowany w partnerstwie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce - jednostek samorządu gminnego. Liderem projektu zgodnie z zawartą umową partnerską było Miasto Siedlce, które jednocześnie pełniło rolę Zamawiającego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło połączenie dwóch dróg, ważnych dla układu komunikacyjnego województwa i kraju, drogi krajowej Nr 63 i drogi krajowej Nr 2, co wpłynęło na poprawę dostępności do sieci dróg krajowych 
i międzynarodowych oraz odciążenie z ruchu samochodowego centrum miasta Siedlce. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków jazdy na obszarze realizacji projektu i przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy.