dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce zrealizowało projekt kluczowy pn. 
"Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce"
 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy 

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Informacje dotyczące projektu: 
Wartość projektu: 50 505 439,08 zł 
Wartość dofinansowania: 42 903 232,63 zł 
Okres realizacji: 2007 – 2012 
Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: Projekt polegał na budowie wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W ramach projektu zrealizowano: 

• etap I obejmujący przebudowę i budowę odcinka od ul. Sokołowskiej do ul. Kazimierzowskiej o długości 3,42 km. Zakres prac inwestycyjnych polegał na: 
- wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej 
- przebudowie i budowie chodników oraz ścieżki rowerowej 
- przebudowie skrzyżowań 
- budowie pasa pieszo-jezdnego 
- budowie ekranów akustycznych 
- przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych 
- budowie zatoki parkingowej 
- przebudowie zatok autobusowych 
- przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i teletechnicznej 
- budowie i przebudowie oświetlenia 
- budowie drogi dojazdowej do separatora i osadnika wraz z placem manewrowym 
- zagospodarowaniu zieleni 
- przebudowie ogrodzeń. 
• etap II obejmujący budowę ulicy odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. Warszawskiej o łącznej długości 4,23 km. Zakres prac inwestycyjnych polegał na: 
- budowie jezdni o nawierzchni asfaltowej 
- budowie pasa pieszo – jezdnego 
- przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych 
- budowie i przebudowie skrzyżowań 
- wykonaniu robót torowych i około torowych 
- przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i teletechnicznej 
- budowie i przebudowie oświetlenia 
- wykonaniu chodników i ścieżek rowerowych 
- wykonaniu elementów oznakowania pionowego i poziomego 
- zagospodarowaniu zieleni. W wyniku realizacji projektu uzyskano poprawę spójności komunikacyjnej i przestrzennej miasta, wzrost standardu i jakości miejskiej sieci drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.