#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

W dniu 15 maja 2024 r. Miasto Siedlce podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach” realizowanego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działania FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieską infrastruktury.

Opis projektu: Projekt obejmuje budowę zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową
i roztopową powstającą na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych nr 2, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 i przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych wokół obiektów użyteczności publicznej/oświatowej, do podlewania zieleni miejskiej oraz do myci ulic miasta Siedlce na morko. Projekt przewiduje zazielenienie terenów szkół podstawowych i jednej ponadpodstawowej objętych przedsięwzięciem, działania te obejmują utworzenie muldy, nasadzenia roślinności na ekranach - głównie pnączy i odtworzenie trawników w miejscu wykonania zbiorników.

Grupy docelowe:

Projekt zasięgiem obejmuje uczniów i nauczycieli z 8 szkół w Siedlcach, dodatkowo będzie miał wpływ na ludność mieszkającą w promieniu 2 km od nowo wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej publicznej zielonej infrastruktury.

Celem głównym projektu jest budowa zbiorników retencyjnych i zazielenienie obszarów publicznych/oświatowych w mieście Siedlce.

Cele szczegółowe:

 1. Ochrona przed powodziami: Zatrzymanie i kontrolowane zarządzanie wodami opadowymi w celu zmniejszenia ryzyka powodzi na obszarach podatnych na ten rodzaj katastrofy.
 2. Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi: Wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej do celów podlewania terenów zielonych oraz mycia ulic na mokro,
  co przyczynia się do efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi.
 3. Zwiększenie terenów zielonych: Zazielenienie obszarów publicznych i oświatowych w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia dostępu do przestrzeni rekreacyjnych
  i uatrakcyjnienia środowiska miejskiego.
 4. Edukacja ekologiczna: Wprowadzenie działań edukacyjnych, takich jak tablice przyrodniczo-edukacyjne w szkołach, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej
  i edukacji na temat ochrony środowiska.
 5. Integracja społeczności lokalnej: Angażowanie mieszkańców w proces tworzenia przestrzeni publicznych i promocję współpracy w społeczności lokalnej.
 6. Poprawa estetyki i jakości życia: Tworzenie atrakcyjnych terenów zielonych i przestrzeni publicznych w celu poprawy wyglądu obszaru projektu i podniesienia jakości życia mieszkańców.
 7. Zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne: Poprzez efektywne zarządzanie wodami opadowymi i zazielenienie obszarów, projekt przyczynia się do zwiększenia odporności obszaru na zmiany klimatyczne, takie jak susze i powodzie.
 8. Ochrona przyrody: Zachowanie i ochrona lokalnej przyrody oraz różnorodności ekosystemów na obszarze projektu. Te cele projektu łączą działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej i poprawy jakości życia społeczności lokalnej, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu.

Efektami projektu będą:

 • Zatrzymanie i kontrolowane zarządzanie wodami opadowymi w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego.
 • Wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej do celów podlewania terenów zielonych oraz mycia ulic na mokro, co przyczynia się do efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Rezultaty projektu:

 • Budowa zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 965 m3.
 • Budowa zielonych ekranów wzdłuż ogrodzeń szkolnych przy siedmiu szkołach.

Wartość projektu: 7 016 562,13 zł

Dofinansowanie: 5 964 077,80 zł

Realizacja projektu: 2024-2025 r.

Beneficjent - Miasto Siedlce

Miasto Siedlce informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych
w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: sygnal@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zglos-naruszenie-prawa. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Klauzula informacyjna RODO dot. projektu „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach” nr FEPW.02.02-IW.01-0010/23

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. projektu jest Miasto Siedlce reprezentowane przez Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora danych – Miasto Siedlce reprezentowane przez Prezydenta Miasta Siedlce a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.siedlce.pl

3.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wykonaniem ww. umowy na realizację ww. projektu oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z regulacjami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U., poz. 1079).

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania ww. umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty współrealizujące ww. projekt (wykonawcy oraz podwykonawcy), c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją ww. projektu, którego beneficjentem jest Miasto Siedlce.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

b) prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

d) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);

e) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany;

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Miasto Siedlce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 11 ww. Projektu – Klauzuli informacyjnej, realizowanego w ramachUmowy nr FEPW.02.02-IW.01-0010/23 o dofinansowanie Projektu Nr FEPW.02.02-IW.01-0010/23 „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.02 Energia i klimat Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu I. Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.