Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

W dniu 23 listopada 2022r.Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 12” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt polegał będzie na głębokiej termomodernizacji pięciu budynków szkolnych wraz
z modernizacją systemów grzewczych i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja odbywać się będzie w dwóch szkołach:

-Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 2;

-Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Unitów Podlaskich 16.

Numer projektu: RPMA.12.01.00-14-i190/20

Całkowita wartość projektu: 7 320 991,77 zł

Dofinansowanie z UE: 968 403,03 zł

Beneficjent: Miasto Siedlce