Miasto Siedlce realizuje projekt

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  1. zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią.

Wartość projektu ogółem: 302.835,00 zł w tym:

- ze środków europejskich: 255.229,34 zł

- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 47.605,66 zł.