dla rozwoju Mazowsza


Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn.

"Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – III etap"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Działanie 5.1 Transport miejski

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 12.732.371,35 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6.238.941,51 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1.100.989,68 zł

Okres realizacji: 2010-2012

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu i jakości systemu komunikacji publicznej w Siedlcach poprzez: zakup nowego taboru; modernizację infrastruktury towarzyszącej transportu publicznego; budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem; montaż elementów podnoszących użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Elementy projektu:

- zakup 11 szt. niskopodłogowych autobusów przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami spełniających normę emisji spalin min. EURO 5, dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, 
- modernizacja 93 istniejących przystanków komunikacji (wykonanie nowych wiat, wymiana słupków z tablicami informacyjnymi, wymiana klasycznych płyt chodnikowych w 9 strefach przystankowych na płyty integracyjne z wypustkami), 
- budowa i instalacja systemu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Warszawskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
- budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, 
- doposażenie autobusów w elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego: kasowniki elektroniczne, kierunkowe wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne tablice informacji wewnętrznej, systemy informacji dźwiękowej wewnętrznej i zewnętrznej, autokomputery z modułem łączności autobus-baza do wymiany danych, zarządzania i rejestracji sprzedaży, z zapowiedziami głosowymi, systemy kontroli parametrów jazdy, radiotelefony do komunikacji kierowcy z dyspozytorem, system ppoż. system monitoringu wewnętrznego.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

  1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Daszyńskiego, 
  2. Zakup autobusów, 
  3.  Modernizacja przystanków autobusowych, 
  4. Montaż wyposażenia dodatkowego w autobusach i budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Siedlcach.

MPK Siedlce będzie operatorem projektu – będzie eksploatował nowopowstałą infrastrukturę oraz świadczył usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta i sąsiednich gmin w oparciu o nowy majątek – łącznie na terenie dwóch powiatów: Miasto Siedlce i powiat siedlecki. Zasięg przestrzenny projektu i skala oddziaływania jest ponadlokalna i ponadpowiatowa.