dla rozwoju Mazowsza 

Miasto Siedlce zrealizowało projekt 

"Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce" 

przy współfinansowaniu Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 

Całkowita wartość projektu: 14 542 025,72 zł 
Wydatki kwalifikowane: 13 928 680,31 zł 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 839 378,26 
Procent dofinansowania: 85,00% wydatków kwalifikowanych 
Okres realizacji projektu: 2008-2013 
Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: 
W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:


I. Sieć szerokopasmowa wraz z siecią IP: 
- infrastruktura sieci 
- infrastruktura punktów dostępowych 
- centrum zarządzania siecią 
II. System PIAP: 
- sieć telecentrów 
- sieć hot spotów

III System telefonii IP dla jednostek miejskich Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców oraz podniesienie efektywności pracy administracji publicznej. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu