Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19


Miasto Siedlce 
realizuje projekt

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotycząca realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowane: 100 000,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 100 000,00 zł 
Okres realizacji: 2022-2023
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu dokonany zostanie zakup systemów informatycznych:

  1. Zakup dwóch urządzeń UTM (firewall) pracujących w klastrze,
  2. Opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
  3. Zakup oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania oraz szyfrowania danych zgodny z KRI dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu.


Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa informatycznego sieci informatycznej i systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Siedlce w zakresie przetwarzania danych, dostępności danych.