Miasto Siedlce 
w dniu 12.04.2016 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: 

"Budowa budynku pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji

Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 14 736 480,00 zł 
Wydatki kwalifikowane: 14 610 880,00 zł 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 524 603,20zł 
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu: 
W ramach projektu została wybudowana nowoczesna, dostosowana do współczesnych realiów użytkowych infrastruktura edukacyjna; budynek pracowni zawodowych oraz hala sportowa. 
Zakres rzeczowy: 
- budowa budynku pracowni zawodowych, 
- wyposażenie technologiczne pracowni, 
- budowa hali sportowej wraz z przyłączami, 
- zagospodarowanie terenu wokół budynku pracowni i hali sportowej,

Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienia jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę a w sposób pośredni wpływa na wzrost poziomu wykształcenia w mieście Siedlce i subregionie siedleckim. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu