dla rozwoju Mazowsza Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt 

pn. "Modernizacja budynku »Sojusz« dla potrzeb kultury przy ulicy Pułaskiego 7 w Siedlcach" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

Działanie 6.1 Kultura 

Informacje dotyczące projektu: 

Całkowita wartość projektu: 5 395 809,77 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 655 935,88zł 

Okres realizacji: 2008-2011 

Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku dawnego kina "Sojusz" oraz jego adaptacja dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (MOK). Budynek znajduje się przy ulicy Pułaskiego 7 w Siedlcach, w ścisłym centrum miasta. Obiekt znajduje się w obszarze zainteresowania konserwatorskiego w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do końca 2005 r. w budynku funkcjonowało kino "Sojusz", jednak ze względu na zły stan techniczny oraz niską rentowność, obiekt został zamknięty. Budynek jest własnością Miasta Siedlce. W 2004 roku został przekazany w użytkowanie dla MOK, który ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem. Budynek był wykorzystywany do realizacji celów statutowych ośrodka w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na zły stan techniczny oraz niefunkcjonalne rozłożenie pomieszczeń, niedostosowane do potrzeb jednostki. 

Podstawowy zakres prac będących przedmiotem projektu obejmował: - prace przygotowawcze, projektowe, nadzór inwestorski oraz promocję projektu; 
- wymianę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej; 
- roboty konstrukcyjne; 
- roboty instalacyjne; 
- roboty wykończeniowe; 
- wyposażenie obiektu; 
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach podjętych prac wyburzono dwie ostatnie kondygnacje oraz strop nad parterem. W budynku zostały wprowadzone również rozwiązania mające na celu przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedmiotem inwestycji był ponadto remont elewacji połączony z nadaniem jej nowych detali architektonicznych nawiązujących do sąsiadujących z obiektem budynków; działania termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu nowego ogrzewania c.o. Została również przeprowadzona przebudowa pomieszczeń w celu nadania im nowych funkcji. Niezbędnym elementem zadania jest również wykonanie nowej instalacji: kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, przeciwpożarowej, telefonicznej oraz alarmowej. 

W ramach wykonanej przebudowy na parterze została zlokalizowana m.in. recepcja wraz z Centrum Informacji Turystycznej, sekcja seniorów, galeria oraz pomieszczenie pomocnicze. I piętro zostało przeznaczone w całości dla poszczególnych sekcji działających przy MOK tj. sekcji plastycznej, sekcji muzycznej oraz sekcji fotograficznej, poza tym umiejscowiono tam salę prób oraz salę komputerową. II piętro zostało przeznaczone na potrzeby sekcji tanecznych i baletowych.