Miasto Siedlce w 2020 r. otrzymało grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza" nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

na podstawie Umowy nr U.POWR.2.8-065/20 zawartej 23 października 2020 roku

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Celem szczegółowym projektu było zapewnienie bezpiecznych warunków świadczenia usług na rzecz mieszkańców "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, zmniejszenie zagrożenia narażenia zdrowia mieszkańców i pracowników w okresie epidemii COVID-19. Umożliwienie zachowania reżimu sanitarnego i stosowania restrykcyjnych procedur dot. obsługi mieszkańców Domu. Zmniejszenie ryzyka zakażenia pracowników i mieszkańców Domu wirusem SARS-CoV2

poprzez:

  • wypłatę 41 pracownikom bezpośrednio pracującym z mieszkańcami Domu miesięcznych dodatków do wynagrodzeń,
  • zakup jednorazowych środków ochrony osobistej,
  • refundację wydatków poniesionych w okresie czerwiec - sierpień 2020 r. na zakup jednorazowych środków ochrony osobistej,
  • zakup wyposażenia.

Całkowita wartość projektu: 254.694,84 zł, w tym:

wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 214.656,81 zł,
wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 40.038,03 zł.