Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. 
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 - ul. Janowskiej w Siedlcach"
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III Regionalny System Transportowy 
Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa 
Informacje dotyczące projektu: 
Całkowita wartość projektu: 6.078.914,01 zł 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4.425.045,77 zł 
Okres realizacji: 2009 – 2015 
Beneficjent: Miasto Siedlce

Przebudowa ulicy Janowskiej została dofinansowana z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007- 2013.

W ramach projektu została wykonana: 
- przebudowa ulicy, 
- modernizacja skrzyżowań i przejść dla pieszych, 
- ścieżka rowerowa, 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
- infrastruktura podziemna.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu