dla rozwoju Mazowsza

 Miasto Siedlce 
zrealizowało projekt pn. 

"Modernizacja budynku »Podlasie« i rozbudowa budynku  Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 

Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", 

Działanie 6.1 "Kultura" oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

Informacje dotyczące projektu: 

Całkowita wartość: 17 082 561,22 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 537 808,41zł 

Wartość kredytu preferencyjnego z BOŚ S.A.: 1 270 863,05 zł 

Okres realizacji: 2008-2011 

Beneficjent: Miasto Siedlce 

Opis projektu: 

Projekt składał się z dwóch części: - modernizacji zabytkowego budynku "Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 63, 
- rozbudowy budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 31. MOK prowadzi swoją działalność w obiekcie zabytkowym uwzględnionym w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wybudowany jako Dom Ludowy w 1902 r. mieścił w tym czasie salę widowiskową, bibliotekę, czytelnię i salę bilardową. W 1955 r. został przebudowany na kino, a następnie funkcjonował jako sala widowiskowa. 

Od tego czasu budynek nie był remontowany oprócz doraźnie przeprowadzanych napraw. W obiekcie znajdowała się sala widowiskowa z balkonem na 347 miejsc, galeria fotografii, garderoba, sala baletowa wykorzystywana podczas koncertów jako dodatkowa garderoba, szatnie, sanitariaty, magazyny sprzętu, rozdzielnia, hall oraz pięć pomieszczeń po ok. 2 x >3 m. 

W ramach projektu wykonano: - modernizację istniejącego budynku, 
- remont i renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę instalacji wewnętrznych, 
- powiększenie powierzchni sceny oraz montaż profesjonalnego wyposażenia, 
- poprawę akustyki i oświetlenia, 
- wentylację w całym obiekcie i klimatyzację w sali widowiskowej, 
- zwiększenie powierzchni garderób, sal do prób i zajęć w grupach, 
- przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych zarówno widzów jak i artystów.

W ramach robót dodatkowych odtworzono historyczny wystrój wnętrza sali widowiskowej w postaci ozdobnych sztukaterii, pilastrów, obramowań i gzymsów oraz zainstalowano system cyfrowej telewizji dozorowej. Część druga projektu polegała na rozbudowie CKiS i utworzeniu sceny teatralnej. Ten obiekt został wybudowany w latach 70-tych XX wieku roku jako magazyn. Centrum przejęło go w 1982 r. i zaadaptowało na cele działalności kulturalnej, głównie jako salę kinową wraz z kilkoma pomieszczeniami na biura i kawiarnię.  

W ramach projektu w budynku CKiS wykonano: - rozbudowę istniejącego budynku, 
- modernizację instalacji wewnętrznych, 
- poprawę akustyki i oświetlenia, 
- poprawę wentylacji i klimatyzacji, 
- wyposażenie w sprzęt sceniczny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. 

W ramach robót dodatkowych wykonano modernizację foyer oraz remont i renowację elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt został zrealizowany w ramach trójstronnego porozumienia podpisanego pomiędzy miastem Siedlce, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Centrum Kultury i Sztuki. Beneficjentem projektu jest miasto Siedlce. Właścicielem zmodernizowanego budynku "Podlasia" jest miasto, a za zarządzanie i bieżące utrzymanie odpowiada Miejski Ośrodek Kultury. Centrum Kultury i Sztuki funkcjonuje we własnym obiekcie, więc po realizacji inwestycji jest jej właścicielem. W przypadku niedostatecznych funduszy na ich utrzymanie, niezbędne środki zostaną przewidziane w budżecie miasta na dany rok budżetowy.