W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zachodzi konieczność udzielania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


W tym celu osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Urzędu Miasta w Siedlcach za pośrednictwem e-mail: ewa.brochocka@um.siedlce.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta przy Skwerze Niepodległości 2 wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta Siedlce w zakładce DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE lub uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.