Z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2024 r., poz. 854).

Z treści art. 1 pkt 12 ustawy wynika, że zostanie uchylony art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, na mocy którego wypłacane są świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (tzw. czterdziestki).

Przedmiotowe świadczenie może być wypłacone na dotychczasowych zasadach za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o jego wypłatę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany przepisów dotyczą m.in.:

1) przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;

2) zawężenia możliwości pomocy obywatelom Ukrainy do działań polegających na:

a) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania zbiorowego w obiektach, w których przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych,
b) prowadzeniu punktów recepcyjnych,
c) zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;

3) wprowadzenia nowych mechanizmów zwalniania z opłat za pobyt powyżej 120 dni w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w zakresie wprowadzenia opłaty w wysokości 15 zł dziennie za osobę małoletnią, na którą pobierane jest świadczenie wychowawcze;

4) wprowadzenie obowiązku, w trybie wnioskowym, uzyskania zgody wojewody na zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania ze względu na trudną sytuację życiową obywatela Ukrainy.


Od dnia 1 lipca 2024 r. do spraw zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13, stosuje się znowelizowany art. 68 ustawy pomocowej, który stanowi, że osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni.

Obywatele Ukrainy wezwani przez prywatnych gospodarzy do opuszczenia lokali, mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia w obiektach tymczasowego zakwaterowania zbiorowego dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy pomocowej.