• 1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 200,00 zł.

  • 2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.
  • 3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.
  • 5. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, pokój 101 wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

  • Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

    Klauzula informacyjna RODO