Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny, znajdujący się w Siedlcach w budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego 5, oznaczony Nr 58, położony na parterze budynku, składający się z 3 izb, o pow. 38,38 m² wraz z udziałem we współwłasności części domu oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali odpowiadający 3838/425985 częściom oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącą 3838/425985 części udziału w działce Nr 32/25 obręb 36 o pow. 0,1091 ha, służącej do racjonalnego korzystania z budynku.

 


- cena wywoławcza lokalu 260 000,00 zł

- wadium 26 000,00 zł,

- minimalne postąpienie 2 600,00 zł.

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku VAT.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Siedlce Nr XXXV/643/2013 z 25 października 2013 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.11572 działka Nr 32/25 obręb 36 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na planie symbolem A3MW.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 9.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 5 lipca 2024 r. (data wpływu na konto).

Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn.zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta może odwołać przetarg z ważnej przyczyny podając informację o tym niezwłocznie wformie właściwej dla ogłoszenia przetargu podając przyczynę jego odwołania.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Informację dotyczącą lokalu można uzyskać w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (tel. 25  644 95 62).

Lokal można będzie oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta w dniu 28 czerwca 2024 r. w godz. 14.45-15.15 oraz w innym terminie, po uzgodnieniu z przedstawicielem Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tel. 25 644 95 62).

Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. 25 794 39 34.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz