W dniach od 11.07.2024 r. do 01.08.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce,  Skwer Niepodległości Nr 2,  w  pokoju   nr  117,  w godzinach od   800 do 1500, tel. 257943769  wyłożona jest do publicznego wglądu część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne na stronie www.siedlce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub w zakładce „Urząd Miasta – Planowanie przestrzenne”.     

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.07.2024r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, sala nr 53 o godz. 16.00.

W dniu 23.07.2024r. w siedzibie Urzędu w pokoju nr 117,  w godzinach od 1400 do 1600,  dyżur autorski będzie pełnił główny projektant planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej oraz w oparciu o unormowania art. 8c w/wym ustawy także elektronicznie, w tym za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytkaESP , do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2024 r.